Paula-01

Liikenne- ja Kuntaministeri Paula Risikko (kok.)

Kuntien tehtäviä ja velvoitteita arvioinut työryhmä luovutti loppuraporttinsa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikolle perjantaina 29. elokuuta. Raportissaan työryhmä kartoittaa keinoja kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi.

– Työryhmän loppuraportti auttaa hallitusta jatkamaan vaikeaksi osoittautunutta mutta tärkeää työtä tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi, ministeri Risikko sanoo.

Valmisteilla on jo kuntalain kokonaisuudistus. Lisäksi rakennepoliittisessa ohjelmassa sovittiin sosiaali- ja terveyspalvelujen budjettikehysjärjestelmästä. Järjestelmällä varmistetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset pysyvät kurissa.

– Tämä ei vielä riitä, jos tehtäviä ja velvoitteita ei vähennetä. Se vaatii rohkeutta päätöksentekijöiltä.

Yksittäisten tehtävien tarkastelusta asiakasnäkökulmaan

Työryhmä katsoo, että hallituksen rakennepoliittisen ohjelman päätökset kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tulee toteuttaa. Tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi tarvitaan vahvaa poliittista ohjausta.

Velvoitteet aiheuttavat kuntasektorille huomattavia kustannuksia. Eri palveluissa on eroja esimerkiksi henkilöstön pätevyysvaatimuksissa, koulutusrakenteessa ja palvelujen saatavuutta koskevissa määräajoissa. Palvelujen järjestämisen asiakaslähtöisyys vaikeutuu, koska kunnan tulee täyttää palvelujen kohdalla usean eri lain mukaisia velvoitteita.

Yleisesti ottaen kuntien tehtäviä koskevassa lainsäädännössä tulisi siirtyä yksittäisten tehtävien tarkastelusta asiakasnäkökulmaan. Sama asiakas käyttää usein palveluja eri hallinnonaloilta, joten kuntien tehtäviä tulisi tarkastella asiakasryhmittäin. Lisäksi palvelujen järjestämisessä tulisi huomioida kuntalaisten mahdollisuus osallistua palvelujen kehittämiseen.

Myös itsehallinnolliset tehtävät selvitettävä

Työryhmä teki vuonna 2012 tehtäväkartoituksen, joka koski ainoastaan kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Työryhmä ehdottaa, että myös kuntien itsehallinnolliset tehtävät kartoitetaan yhteistyössä ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Selvitys palvelisi muun muassa julkisen talouden suunnitelmaa ja uutta kuntatalousohjelmaa.

Julkisen talouden suunnitelma edellyttää tehtävien ja talouden yhteensovittamista

Uusi julkisen talouden suunnitelma vaatii ministeriöiltä nykyistä parempia valmiuksia sovittaa yhteen kuntien tehtäviä ja taloutta.

Julkisen talouden suunnitelmassa hallitus tulee asettamaan kuntataloutta koskevan tasapainotavoitteen ja rajoitteen kuntatalouden menoille, jotka aiheutuvat valtion toimista. Työryhmän mukaan ministeriöiden sisäistä valmisteluprosessia tulee uudistaa siten, että tasapainotavoite ja menorajoite toteutuvat.

Ministeriöiden on myös pystyttävä tuottamaan päätöksenteon tueksi tietoa tehtävien ja velvoitteiden kustannuksista ja vaikutuksista.

Kuntakokeilusta apua tehtävien vähentämiseen

Laki kuntakokeiluista vaikuttaa osaltaan tehtävien uudistustyöhön. Kokeilun on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015. Työryhmä ehdottaa, että kuntakokeilun tulokset arvioidaan ja kuntien tehtäviä koskevan lain uudistaminen käynnistetään niiden pohjalta.

Kuntien tehtävien arviointi -työryhmän toimikausi päättyi 30. toukokuuta 2014. Työryhmän puheenjohtajana toimi Sari Raassina.

Loppuraportti

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi