kadet

Saamme lähes päivittäin lukea sosiaali- ja terveysalaa kohdanneista onnettomuuksista, ja siksi turvallisuusosaamisen tulisi olla keskeinen osa alan työntekijöiden ammattitaitoa. Henkilökunnan täytyy tietää kuinka onnettomuuksia ennaltaehkäistään sekä mitkä ovat oikeat toimintatavat onnettomuustilanteessa. Turvallisuuskoulutus on kuitenkin satunnaista ja sen laatu vaihtelee.

Keikka- ja vuokratyöntekijät riskinä turvallisuudelle?

Henkilöstön resurssipaineissa ja väestön ikääntyessä turvallisuuskoulutusta kaivataan yhä enemmän, mutta se on kirjavaa. Eri puolilla Suomea ja eri toimipisteissä koulutuskäytännöt eroavat suuresti – koulutusten sisältö, kesto ja säännöllisyys vaihtelevat. Ilman turvallisuuskoulutusta henkilöstön riskitietous ja taito toimia oikein hätätilanteessa eivät välttämättä ole ajan tasalla. Varsinkin keikka- ja vuokratyöntekijät voivat muodostaa riskin toimipisteiden turvallisuudelle.

”Vaikka oma henkilökunta olisikin koulutettu, työnantajan on vaikea varmistua esimerkiksi sijaistamaan tulevan henkilön turvallisuusosaamisen tasosta.”, sanoo sosiaali- ja terveysalan turvallisuustoimikunnan puheenjohtaja Anna Tamminen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin turvallisuuspäällikkö Anna Tamminen johtaa pelastusalan järjestöjen sekä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, aluehallintovirastojen ja pelastustoimen jäsenistä koostuvaa toimikuntaa. Toimikunta on kehittänyt alalle valtakunnallisen koulutusmallin, joka perustuu opetushallituksen alalle asettamiin ammattitaitovaatimuksiin.

Sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. ”Henkilöstön taito tunnistaa riskejä, halu reagoida niihin ja kyky toimia hätätilanteessa ovat avainasemassa”, jatkaa Tamminen. Koulutuksen avulla on mahdollista saada alalla työskentelevien turvallisuustieto ja -taito samalle tasolle sekä saada turvallisuuskoulutus säännölliseksi.

Turvallisuusosaaminen haltuun

Turvallisuus on keskeinen arvo sosiaali- ja terveydenhuollossa. Henkilökunnalla tulee olla perustiedot turvallisuudesta sekä toimipaikkakohtainen perehdytys turvallisuusasioihin. Harjoituksia ja koulutuksia tulee järjestää säännöllisesti. Perustiedot tulisi kouluttaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille jo opiskeluvaiheessa.

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan turvakorttikoulutuksen avulla saadaan yhtenäistettyä käytäntöjä. ”Turvakorttikoulutus tulisi ottaa osaksi alan peruskoulutusta ja organisaatioiden koulutusvaatimuksia. Sitä tulisi vaatia vähintään ulkopuolisilta työntekijöiltä. Näin voidaan varmistua siitä, että myös keikka- ja vuokratyöntekijöillä on edes perustiedot turvallisuudesta hallussa.”, toteaa Suomen Palopäällystöliiton koulutuspäällikkö Petri Lindh.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.