Vuosaari pieni

Kuva: Leena Eerola

Helsingin kaupungin tavoitteena on tehdä Kruunuvuorenrannan alueesta vahvasti joukkoliikenteeseen tukeutuva alue sekä tarjota Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin välille sujuvat ja viihtyisät pyöräilyn ja jalankulun yhteydet.

Helsingin Laajasalon länsirannalla sijainneen öljysataman alueelle on suunniteltu noin 11 000 asukkaan Kruunuvuorenrannan asuinalue. Alueelle sijoittuisi myös 1 000 työpaikkaa.

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston Laajasalon raideliikenteen vaihtoehtoja koskeva ympäristövaikutusten arviointihanke (YVA-hanke) käsittelee yhdeksää suunnitelmavaihtoehtoa yhteysvälille Helsingin niemi – Laajasalo. Yksi vaihtoehdoista on hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Osa suunnitelmavaihtoehdoista edellyttäisi kallio- ja betonitunnelien rakentamista, osa perustuisi silloilla kulkevaan raitiotie- ja kevytliikenneyhteyden järjestämiseen. Liikennevaihtoehtoina esitetään myös vesiliikennettä (Kruunuvuorenranta – Keskusta) ja köysirataa Hakaniemestä Kruunuvuorenrantaan.

YVA-prosessin aikana hankkeesta on voinut jättää mielipiteitä. Osassa raideliikenteen katsotaan heikentävän Laajasalon, Mustikkamaan ja Tervasaaren virkistyskäyttömahdollisuuksia ja aiheuttavan kohtuutonta haittaa alueen purjehdustoiminnalle. Siltavaihtoehdot aiheuttavat mielipiteiden mukaan myös merkittäviä muutoksia kulttuurimaisemaan.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että arviointiselostus täyttää YVA -lainsäädännön mukaiset sisältövaatimukset.

Selostuksen arviointi on kohdistettu hankkeen kannalta keskeisiin vaikutuksiin ja arvioidut vaikutukset on tuotu pääosin selkeästi esiin. Arviointiselostuksessa on esitetty hankkeelle riittävästi eri vaihtoehtoja.

Arviointiselostuksessa esiin tulleita keskeisiä vaikutuksia ovat mm. betonitunnelivaihtoehtojen aiheuttamat huomattavat sedimentaatioon ja veden vaihtuvuuteen liittyvät ongelmat sekä nostosiltojen aiheuttama ristiriita Hanasaaren meriteitse tapahtuvien polttoainekuljetusten ja sillan liikenteen toimivuuden välille. Tulevan, valittavan liikennejärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että jatkosuunnitteluun valittava hankevaihtoehto tukee joukko- ja kevyenliikenteen muodostumista ensisijaiseksi kulkutavaksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.