4062400583_0627093873_b

Piispainkokous antoi kirkolliskokouksen käsikirjavaliokunnalle lausunnon edustaja-aloitteesta, jossa ehdotetaan vaihtoehtoisten kysymysten lisäämistä vihkikaavaan tilanteessa, jossa toisella tai molemmilla vihittävistä on lapsia.

Piispainkokous toteaa lausunnossaan, että uusperheiden tukeminen on tärkeää, ja lasten parempi huomioiminen uusperhettä muodostettaessa on erittäin kannatettava tavoite. Individualistisen kulttuurin vastapainoksi on hyvä muistuttaa laajemmasta perhepiiristä ja etenkin puolison lapsiin liittyvistä vastuista. Piispainkokous pitää tärkeänä, että avioliittoon vihkimistä kuten muitakin toimituksia kehitetään huomioimaan perheiden erilaiset elämäntilanteet.

Keinoksi uusperheiden huomiointiin piispainkokous ehdottaa sellaista rukousaineistoa, joka huomioi perheiden monimuotoisuuden. Nykyinen vihkikaava ja vihkitoimitukseen liittyvät käytännöt mahdollistavat jo lasten huomioimisen johdantosanoissa, puheessa ja esirukouksissa, musiikin ja Raamatun tekstien valinnassa sekä vihkiparin kanssa käytävissä toimituskeskusteluissa. Lapset voivat myös osallistua vihkitoimituksen toteuttamiseen esimerkiksi morsiuslapsina ja tekstinlukijoina.

Piispainkokous rohkaisee pappeja ottamaan näitä mahdollisuuksia käyttöön ja soveltamaan avioliiton solmimisen kaavaa entistä monipuolisemmin. Piispainkokous toivoo, että perheiden monimuotoisuus huomioidaan jatkossa paremmin papiston koulutuksessa ja ohjauksessa.

Sen sijaan aloitteessa esitetyt vaihtoehtoiset kysymykset nähtiin ongelmallisina uusperheen muodostamiseen usein liittyvien jännitteiden vuoksi. Piispainkokous kiinnitti huomiota esimerkiksi lapsiin kohdistuviin paineisiin tilanteessa, jossa vihittävien ja entisten puolisoiden välillä on ristiriitoja. Vihkikaavan sanamuodoltaan sidotut, lapsia koskevat kysymykset voisivat painottaa lasten roolia tällaisissa tilanteissa liian vahvasti ja viedä tilaa vihkipapin tapauskohtaiselta harkinnalta. Kysymykset olisivat ongelmallisia myös vihkitoimituksen juridisen luonteen vuoksi.

Pappisasessoriksi kelpoisia halutaan lisätä

Piispainkokous valmistelee kirkkojärjestyksen muuttamista siten, että pappisasessorin vaalissa olisivat vaalikelpoisia seurakunnan tai seurakuntayhtymän virassa olevat, ylemmän pastoraalitutkinnon suorittaneet papit. Tällä hetkellä vaalikelpoisia ovat  ainoastaan tämän tutkinnon suorittaneet kirkkoherrat ja kappalaiset. Taustalla on tarve kasvattaa vaalikelpoisten määrää eri hiippakunnissa.

Pappisasessorit ovat pappeja, jotka osallistuvat tuomiokapitulin työskentelyyn. Jokaisessa hiippakunnassa toimii kaksi pappisasessoria, jotka valitaan kolmivuotiskaudeksi.

Piispainkokous keskusteli myös seurakuntarakenteiden suuresta uudistuksesta, jonka ytimessä on suunnitelma, että lähitulevaisuudessa jokainen seurakunta kuuluisi seurakuntayhtymään. Piispainkokous antaa varsinaisen lausunnon tästä aiheesta todennäköisesti tämän vuoden joulukuun istunnossaan.

Evankelis-luterilainen kirkko valmistelee vastausta Kirkkojen Maailmanneuvoston ekumeeniseen asiakirjaan Kirkko: Yhteistä näkyä kohti. Piispainkokous kommentoi Kirkon ulkoasiain neuvoston laatimaa lausuntoluonnosta, joka jatkaa kirkolliskokouksen käsittelyyn. Piispainkokous nosti lausunnossa vahvemmin esille kirkon toimintaympäristön monimuotoistumista sekä sen tuomia haasteita kirkon ykseydelle.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.