Kajaanin päiväkotien oppimisympäristöjen laadunarviointi toteutettiin osana EU Comenius -hanketta Early Change: Promoting the Professional Development of Early Childhood Educators (http://earlychange.teithe.gr/).  Hankkeessa oli mukana kuusi Euroopan maata: Kreikka, Kypros, Portugali, Romania, Tanska ja Suomi. Hanke alkoi joulukuussa 2011 ja päättyi toukokuussa 2014.

Kansainvälisessä Comenius-vertailussa suomalaiset päiväkodit todettiin laadukkaiksi oppimisympäristöiksi verrattuna viiteen muuhun Euroopan maahan, tosin Tanskan varhaiskasvatus on melkein samantasoista kuin Suomen. Muut projektiin osallistuneet Kreikka, Kypros, Portugali ja Romania olivat tässä vertailussa keskimäärin pohjoismaita heikompia, joskin heilläkin oli vahvuutensa yksittäisissä osioissa.

EU:n Comenius-projektin aineistonhankinta tehtiin viime vuoden kevättalvella 36:ssa Kajaanin ja 62:ssa Jyväskylän lapsiryhmässä. Kerätyn materiaalin tekninen analyysi on nyt valmistunut. Suomen osalta hanketta johtavan professori Jarmo Liukkosen mukaan otos on niin kattava, että voidaan sanoa sen edustavan näiden kaupunkien päivähoitoa. Kajaanin ammattikorkeakoulusta hankkeeseen osallistui yliopettaja Katri Takala.

Suomalaisissa päiväkodeissa on erityisen myönteistä turvallinen ilmapiiri ja keskinäinen luottamus hoitajien ja lasten välillä. Myös aikuisten ja lasten välinen keskustelu ja kommunikaatio toimivat vapautuneesti. Lisäksi yleinen toiminnan suunnitelmallisuus on meikäläisessä päivähoidossa huippuluokkaa. Kuitenkin meillä voitaisiin mm. kiinnittää enemmän huomiota päiväkotien tiede- ja ympäristökasvatukseen.

Kajaanin päiväkotien varhaiskasvatusympäristöt ovat tehdyn arvioinnin mukaan hyvätasoisia.

Arvioitujen 36 lapsiryhmän kuuden arviointikohteen laatuarvosanojen keskiarvo oli 5.47 (arviointiasteikolla 1-7). Yleinen oppimisympäristöjen laatu Kajaanin varhaiskasvatuksessa on siten hyvän ja erinomaisen välillä. Kajaanin ja Jyväskylän varhaiskasvatuksen laadussa ei ollut merkittäviä eroja.

Mittarista työkalu kansalliseen laadunarviointiin

Hankkeessa on käytetty USA:sta peräisin olevaa ECERS-R -mittaria, mutta sovellettuna suomalaiseen käsitteistöön. Nyt tutkijoiden toiveissa on, että sitä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää suomalaisen päivähoidon laatujärjestelmän perustyökaluna.

Hankkeen myötä tutkijat ovat kouluttaneet ison joukon suomalaisia päivähoitoalan ammattilaisia käyttämään arviointityökalua. Yksi tutkimuksen iso anti onkin se, että ammattilaiset ovat saaneet välineen, jolla vertailla ja kehittää omaa työympäristöään ja ammatillista osaamistaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.