1184810_592770794109211_1200853411_n

Rajavartiomiehen toimivaltuuksia rajavalvonnassa ja Rajavartiolaitoksen suorittamassa rikostorjunnassa täsmennetään rajavartiolainsäädäntöön tulevilla muutoksilla. Valtioneuvosto esitti lakimuutosten vahvistamista tänään ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait huomenna 19. syyskuuta. Muutokset tulevat pääosin voimaan 1.10.2014.

Täsmennykset koskevat muun muassa menettelyjä rajavalvonnan henkilöntarkastuksissa, turvatarkastuksissa ja turvallisuustarkastuksissa.

Rajavartiolaitos voi jatkossa käyttää televalvontaa, kun tutkitaan törkeää metsästysrikosta tai törkeää laittoman saaliin kätkemistä. Poliisilla on jo vastaava oikeus. Televalvonta voi helpottaa suunnitelmallisten sekä laajoilla ja asumattomilla alueilla tapahtuneiden metsästysrikosten tutkintaa.

Rajavartiolakiin lisätään säännös rajavartiomiehen toimivaltuuksista yhteispartiossa poliisin kanssa. Rajavartiomies voi yhteispartiossa poliisimiehen johdolla osallistua yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen tehtävään vastaavasti kuin poliisimies. Tällaista partiointia tehdään harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa.

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maastoon

Rajavyöhykkeen maanomistajat ovat jatkossa velvollisia sallimaan valtion kustannuksella tapahtuvan rajavyöhykkeen takarajan merkinnän maastoon. Nykyisin rajavyöhykkeen takarajan merkintään tarvitaan alueen omistajan suostumus. Rajavyöhykkeen lähistöllä liikkuvien on kuitenkin voitava havaita liikkumiselta rajoitetun alueen alkaminen.

Rajavyöhykkeen takaraja merkitään maastoon maalaamalla tai kiinnittämällä takarajalla oleviin puihin tai sinne pystytettyihin pylväisiin keltainen rengas. Vesialueella takaraja merkitään joko keltaisilla viitoilla tai keltaisilla poijuilla. Rajavyöhykkeen takarajan merkinnöistä ja merkintöjen ylläpitämisestä ei yleensä aiheudu omistajalle tai haltijalle haittaa tai vahinkoa, mutta jos näin käy, on vahingosta ja haitasta suoritettava käyvän hinnan mukainen korvaus.

Lisätietoa rajavartiolainsäädännön uudistamisesta löytyy osoitteesta:www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/rajavartiolainsaadannon_tarkistaminen

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi