DSC02647

Kyselyssä kysyttiin myös kuolemanpelosta. Alle 35-vuotiaista kuolemaa pelkää joka neljäs ja yli 55-vuotiaista vain joka kymmenes. Kuva: Kerttu Vali

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva tutki* suomalaisten mielipiteitä kuolemasta ja kuolemaan varautumisesta. Taloudellisen varautumisen ja perinnön merkitys korostuvat lapsiperheissä, koska niissä on yleensä paljon velkaa, joka saattaa jäädä vain toisen vanhemman maksettavaksi. Suomalaisten joukossa kuolemaan varautuminen ei kuitenkaan ole kovin yleistä.

Lapsiperheessä toisen vanhemman kuolema voi olla taloudellisesti raskas suuren surun lisäksi.

Ennen perheen perustamista ihmiset eivät ajattele kuolemaa ja siihen varautumista, mutta perhettä perustaessa olisi tärkeä miettiä, miten perhe selviää taloudellisesti, jos toinen vanhemmista ei enää ole mukana pyörittämässä arkea, Keskinäisen Vakuutusyhtiö Kalevan toimitusjohtaja Paula Salonen kertoo.

Perheen vaikutus kuolemaan suhtautumiseen ja kuolemaan varautumiseen nousi esiin kyselyn tuloksissa. Lähes kolmasosa (31 %) vastaajista, joilla on puoliso, pelkää puolisonsa kuolemaa. Myös vastaajat, joiden perheessä on nuoria lapsia, pelkäävät puolisonsa kuolemaa enemmän kuin ne, joilla ei ole vielä lapsia tai lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa.

Suomalaisten kuolemanpelko vaihtelee perhetaustan lisäksi myös ikäryhmittäin. 17 % kyselyyn vastaajista pelkää omaa kuolemaansa. Mitä nuorempi on, sitä enemmän pelkää kuolemaa. Alle 35-vuotiaista vastaajista 26 % pelkää kuolemaa, kun taas yli 55-vuotiaista vastaajista 10 % pelkää kuolemaa. Mahdolliset kivut, omaisten kohtaama suru ja toivotunlaisen elämän elämättä jääminen ovat yleisimmät syyt kuolemanpelolle.

Yli puolet suomalaisista ei ole varautunut kuolemaan

Kuolemanpelko vähenee, jos kuoleman varalle on tehty valmisteluja. Suomalaisista 52 % ei ole tehnyt mitään valmisteluja kuolemansa varalle. Hautaamistavan on ohjeistanut 19 % vastaajista ja 18 % on ottanut henkivakuutuksen. Hautaus- tai tuhkauspaikan on päättänyt 14 % vastaajista ja 10 % on tehnyt testamentin.

Henkivakuutus on yksi esimerkki kuolemaan varautumisesta. Henkivakuutuksen ottaminen ei ole Suomessa kovin yleistä, mikä on harmillinen etenkin lapsiperheiden arjen jatkuvuuden takaamisen kannalta, jos toinen vanhemmista kuolee, Salonen korostaa.

Henkivakuutus hankitaan useimmin siksi, että perhe voisi elää jonkin aikaa ilman taloudellisia huolia puolison kuoleman jälkeen. Tätä mieltä oli 70 % kyselyyn vastaajista. Talouksissa, joissa asuu lapsia, henkivakuutuksen ottaminen on selvästi tavallista yleisempää. Tällaisista talouksista noin puolet on sellaisia, joissa vähintään jommallakummalla aikuisella on henkivakuutus.

Kuolemanpelko vähenee myös silloin, jos pystyy puhumaan kuolemasta. 53 % mielestä kuolemaan liittyvistä asioista on helppo puhua. Sukupuolen mukaan ei ole huomattavia suuria eroja puhumisen helppouden suhteen, mutta iän mukaan on. Kuolemasta puhuminen on mutkattominta yli 55-vuotiaille suomalaisille.

* Kalevan teettämään kyselytutkimukseen osallistui 1 006 henkilöä. Vastaajajoukko painotettiin 18–74-vuotiasta väestöä edustavaksi iän, sukupuolen ja kotipaikan mukaan. Tutkimus toteutettiin sähköisesti elokuussa 2014. Kyselyn toteutti Kalevan toimeksiannosta YouGov Finland.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.