Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK on äärettömän pettynyt perustuslakivaliokunnan lausuntoon 24/2014 vp, jossa perustuslakivaliokunta pitää opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä perustuslain vastaisena.

Perustuslakivaliokunta perustelee automaatiojäsenyyden epäämistä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilta sillä, etteivät opiskelijakunnalle esitetyt tehtävät edellytä kaikkien opiskelijoiden kuulumista opiskelijakuntaan. SAMOK pitää tätä kestämättömänä perusteluna, sillä kaikki opiskelijat kuuluvat opiskelija- tai oppilaskuntaan kaikissa muissa tutkintoon johtavaa koulutusta tarjoavissa oppilaitoksissa, paitsi ammattikorkeakouluissa ja saamelaisalueen koulutuskeskuksessa.

Ammattikorkeakoulujen tapaan saamelaisalueen koulutuskeskuksen oppilaskunnalle esitettiin automaatiojäsenyyttä (HE 108/2009), mutta perustuslakivaliokunta edellytti oppilaskunnan jäsenyyden muuttamista vapaaehtoiseksi (PeVL 40/2009).

“Sama kohtalo oli tällä kertaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnilla. Perustuslakivaliokunta ei kuitenkaan tunnu noudattavan toiminnassaan mitään logiikkaa, sillä vuonna 2013 niin sanotun koulurauhapaketin yhteydessä perustuslakivaliokunta ei löytänyt mitään huomautettavaa peruskoulun oppilaskuntien ja toisen asteen opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä”, SAMOKin hallituksen puheenjohtaja Toni Asikainen ihmettelee.

Ylioppilaskuntien automaatiojäsenyys on valiokunnan mukaan perustuslain mukainen, sillä sen erityiset tehtävät ovat sen luonteisia, että ne eivät muodosta estettä automaatiojäsenyydelle. Samoja tehtäviä esitettiin hallituksen esityksessä myös ammattikorkeakoulun opiskelijakunnille.

“Tämän kaltainen poukkoilu ja päätösten epäloogisuus on omiaan vähentämään luottamusta perustuslakivaliokunnan toimintaa kohtaan”, Asikainen huomauttaa.

Koulutuspolitiikassa on ollut trendinä vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta päätöksentekoon. Sivistysvaliokunta on niin sanotusta koulurauhapaketista antamassaan mietinnössä (10/2013 vp) korostanut kaikkien opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien edistämisen tärkeyttä rajatun joukon sijaan. Samankaltaista kehitystä olisi ollut myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien automaatiojäsenyys.

“Lausunto myös tuhoaa vuosien työn ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS:n palveluiden laajentamisesta ammattikorkeakouluopiskelijoiden pariin. Selkeästi perustuslakivaliokunta ei halua ammattikorkeakouluopiskelijoille laadukasta ja ennaltaehkäisevää opiskeluterveydenhuoltoa”, Asikainen sanoo pettyneenä.

“Perustuslakivaliokunta toteaa lausuntonsa lopussa irvokkaasti, että ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoita tulee kohdella lähtökohtaisesti yhdenvertaisesti. Hallituksen esityksen mukainen muotoilu opiskelijakuntaa koskevasta 41 §:stä olisi tämän taannut, mutta valiokunta itse halusi kieltää sen”, Asikainen puuskahtaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi