Oulussa tuli joulukuussa 2018 ilmi alaikäisiin tyttöihin kohdistuneiden seksuaalirikosten sarja. Asia huomioitiin valtakunnan päätöksenteon tasolla, ja Oululle luvattiin ministeriöstä rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäiseviin toimiin. Valtiovarainministeriölle esitetään seuraavia toimenpiteitä seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Rahoitusta haetaan yhteensä 2 328 000 euroa.

Vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa

Oulussa rakennetaan yhteisiin sopimuksiin perustuva malli seksuaalirikosten ehkäisyksi. Vanhemmat ja alueen toimijat sopivat yhdessä, millaisia sitoumuksia ja tekoja tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Keskeisin lasta ja nuorta seksuaalirikoksilta suojaava tekijä on ymmärtävä ja huomaava vanhemman huolenpito. Vanhemmuuden tukemiseksi kotona, kouluissa, kaikissa kohtaamispaikoissa ja viranomaisverkostoissa vahvistetaan myönteistä lapsi-aikuinen-suhdetta jakamalla tietoa, järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja alueellisia koulutuksia.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestetään koulutusta seksuaalirikoksien tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Lisäksi koulutuksissa annetaan tietoa riskeistä, ammatillisesta tuesta ja toimintamalleista seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Seksuaalirikosten uhrien kanssa työskenteleville järjestetään ammatillista lisäkoulutusta auttamistyön tukemiseksi.

Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen

Perustetaan psykososiaalisen tuen liikkuva interventioryhmä. Työryhmä jalkautuu häirintätilanteisiin tai kriisityötä edellyttäviin kriisi- ja uhkatilanteisiin sekä antaa ennaltaehkäisevää tukea lapsille ja nuorille, joiden tilanteesta herää huoli. Työryhmä antaa tarpeen mukaan konsultaatiota sekä koulutusta varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle.

Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla

Perustetaan uudenlainen nuorten kohtaamispaikka, jossa toimivat nuorten parissa työskentelevät kaupungin eri toimijat, mm. nuoriso-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunnat ja järjestöt. Uusi toimintamalli suunnitellaan yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu seksuaaliterveysneuvonta sekä nuorten kohtaaminen verkossa. Nuoria aktivoidaan kehittämään ratkaisuja somen turvalliseen käyttöön.

Nuorten itsetunnon vahvistaminen ? tarinoita Oulusta nuorten kertomana

Toteutetaan yhdessä yläkoululaisten kanssa media- ja koulutusinterventio, jonka tuloksena syntyvät esitykset julkaistaan videoina paikallisissa ensi-illoissa ja mediassa. Interventio auttaa ehkäisemään vihapuhetta ja vahvistaa luottamusta yhteisössä sekä lisää nuorten osallisuutta.

Seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy

Seksuaalirikoksiin syyllistymistä ehkäistään vahvistamalla monialaista viranomaisyhteistyötä ja tehostamalla kotouttamista tukevia toimia. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tekemiä seksuaalirikoksia.

Oulun pilotti – hakemus ja toimintasuunnitelma alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!