Vantaalla on useita epäkohtia henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Heta-liitto kanteli ongelmista eduskunnan oikeusasiamiehelle ja odottaa korjauksia palveluiden järjestämiseen.

Vantaa on ollut pitkään tunnettu siitä, että se käyttää muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna vähänlaisesti resursseja vammaispalveluihin. Tämä on näkynyt ja tuntunut myös henkilökohtaisen avun käyttäjien elämässä.

Olemme Hetassa saaneet viime vuosina runsaasti yhteydenottoja Vantaan ongelmista. Ongelmat ovat koskeneet esimerkiksi henkilökohtaisen avun tuntimääriä ja sitä, että niitä on yllättäen alennettu. Näissä tilanteissa kaupunki ei ole esimerkiksi selvittänyt henkilökohtaisen avun tarpeen määrää riittävästi ja asianmukaisesti (KHO 3.9.2018 T 3995). Nyt on aika selvittää Vantaan toimien laillisuus, siksi kantelimme Vantaan toiminnasta eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Esimerkkejä Vantaan toiminnasta:

  • Palkkojen takautuvat maksut: Käsityksemme mukaan Vantaa on noudattanut virheellisesti vammaispalveluasetuksen hakuaikaa (6 kk). Vantaa on kieltäytynyt kommentoimasta, mihin kaikkiin palkkaeriin hakuaikaa sovelletaan. Meillä ei ole tiedossa, että vastaavaa käytäntöä olisi muualla.
  • Palkkojen liian yksioikoinen kuittaaminen seuraavista palkoista.
  • Ohjeistukset esimerkiksi päätöksen ylittävistä työtunneista ja ylityön korvaamisesta antavat harhaanjohtavan kuvan kunnan korvausvelvollisuudesta.
  • Heta-liittoon kuulumattomia työnantajia on neuvottu tekemään työaikalain vastaisia sopimuksia yli 8 tunnin työvuoroista.
  • YK:n vammaisyleissopimuksen velvoite vammaisjärjestöjen tiiviiseen neuvotteluun ja osallistamiseen ei ole toteutunut. Vantaa on jo pitkään vastannut Heta-liiton yhteydenottoihin niukasti ja vasta patistelun jälkeen.
  • Kunnan toiminta ei ole riittävällä tavalla perustunut lakiin. Vantaan työnantajaohje ei ilmennä asiakkaan edun periaatetta ja asiakaslähtöisyyttä, vaan on liiaksi laadittu kustannusnäkökohdista käsin – raha on siis ollut liian usein ratkaiseva tekijä.

Kuntien toiminnan seuraaminen on osa Hetan toimintaa. Valvomme jäsentemme etua olemalla yhteydessä kuntiin ja tarvittaessa kertomalla, mikä nykyisissä käytännöissä vaatii muutosta. Osa kunnista on ollut yhteistyökykyisiä ja kykeneviä muuttamaan toimintaansa.

Onkin tärkeää, että Vantaalla suhtaudutaan jatkossa asiallisesti asiakkaiden ja vammaisjärjestöjen yhteydenottoihin, jotta epäkohdat saadaan korjattua. Henkilökohtaisen avun palvelun kehittäminen Vantaalla edellyttää sekä asennemuutosta että monenlaisia panostuksia nykytilaan nähden.

Osa Vantaan kaupungin ongelmista on tuttuja muistakin kunnista. Heta-liitto jatkaa niiden selvittämistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.