Poliisi on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa Barnahus-hankkeessa, jonka tavoitteena on varmistaa lapsille lapsikeskeinen, moniammatillinen ja viiveetön seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkintaprosessi sekä tarjota lapselle ja perheelle riittävästi tukea.

Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimon mukaan on tärkeää, että poliisi osallistuu hankkeeseen. Hän korostaakin poikkihallinnollisen yhteistyön merkitystä lapsiin kohdistuvien rikosten torjunnassa ja tutkinnassa.

– Yhteisillä toimintamalleilla pystytään varmistamaan valtakunnallisesti viranomaistoiminnassa lapsen edun toteutuminen. Poliisi pyrkii hankkeessa nopeuttamaan omalta osaltaan rikosprosessin kulkua ja tehostamaan verkossa tapahtuvan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja groomingin torjumista ja tutkintaa, Heikinheimo sanoo.

Viime vuonna aloitetun hankkeen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeeseen on heinäkuussa palkattu kaksi poliisiasiantuntijaa: komisario Miia Lehtinen ja rikosylikonstaapeli Maria Rossi.

Poliisiasiantuntijat toimivat hallinnollisesti Poliisihallituksessa ja tiiviissä yhteistyössä hankkeen muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen rahoituksella on palkattu puolipäiväisesti myös kaksi syyttäjää, jotta lapsiin kohdistuvissa rikoksissa tärkeässä osassa oleva esitutkinnan syyttäjäyhteistyö tulee huomioitua.

– Olemme iloisia ja kiitollisia kokeneiden poliisiasiantuntijoiden saamisesta mukaan Barnahus-työhön. Uskon, että näin voimme merkittävästi edistää lapsiystävällisen esitutkinta- ja oikeusprosessin sekä tehokkaan viranomaisyhteistyön leviämistä tasa-arvoisesti ympäri Suomen, hankkeen johtava asiantuntija Taina Laajasalo THL:stä toteaa.

Tavoitteena käsikirja tutkinnan avuksi

Poliisiasiantuntijoiden tärkeimmät tehtävät ovat lapsiin kohdistuvien väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnan nykytilan kartoitus, toiminnallisen käsikirjan laatiminen ja yhtenäisten ohjeiden luominen ilmoitusten käsittelyyn, esiselvittelytoimintaan, esitutkintaan ja edunvalvontaan sekä viranomaisyhteistyöhön hankkeen tavoitteet ja poliisin toiminta sekä sen laaja-alainen kehittäminen huomioiden.

– Tarkoitus on myös kartoittaa poliisilaitosten lapsen kuulemiseen käytettäviä tiloja ja käytänteitä sekä selvittää mahdollisuuksia moniviranomaistyön järjestämiseen yhteisissä tiloissa tapauskohtaisesti nykytilannetta laajemmin, Miia Lehtinen ja Maria Rossi sanovat.

Tavoitteena on myös lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnanjohtajaverkoston ja tutkijoiden toiminnan ja tiedonvaihdon kehittäminen.

Hankkeen tavoitteet

• Väkivalta- ja seksuaalirikoksen kokeneiden lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon koordinaation sekä sisällön kehittäminen.

• Lapsiystävällisten kohtaamisten ja tilojen varmistaminen kaikille lapsille, joita kuullaan oikeudellisessa kontekstissa.

• Moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen (poliisi, syyttäjä, oikeuspsykologian ja -psykiatrian yksiköt, lastensuojelu, somaattinen ja psykiatrinen sairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, neuvola, järjestöt) ja mallien jalkauttaminen.

• Rikosprosessin keston lyhentäminen.

• Verkkokoulutusten rakentaminen kaikkien lapsiin kohdistuvia väkivalta- ja seksuaalirikosepäilyjä kohtaavien ammattilaisten ulottuville.

Lisää tietoa hankkeesta: www.thl.fi/barnahus,

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!