Suo­mus­sal­mel­la 30.7.2020 ta­pah­tu­neen Ke­met Elect­ro­nic­sin teol­li­suus­hal­lin tu­li­pa­lon ai­heut­ta­mia pääs­tö­jä maa­pe­rään on tut­kit­tu. Näyt­tei­tä otet­tiin kah­des­ta eri pai­kas­ta (Sä­rös­pi­non­tie ja Ma­tik­ka­tie). Näyt­teis­tä on tut­kit­tu PAH-yh­dis­tei­den pi­toi­suuk­sia.

Ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen (Kai­nuun so­ten ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­to) on saa­nut käyt­töön­sä näy­tea­na­lyy­sien tut­ki­mus­tie­dot ja nii­den pe­rus­teel­la voi­daan to­de­ta, et­tä edel­lä mai­nit­tu­jen hait­ta-ai­nei­den pi­toi­suu­det sa­vun le­viä­mi­sa­lueel­ta ote­tuis­sa maa­näyt­teis­sä oli­vat pie­niä ei­kä näis­tä kat­so­ta ai­heu­tu­van ter­veys­hait­taa las­keu­ma-alueel­ta ke­rät­ty­jen mar­jo­jen, sie­nien tai kas­vis­ten käy­tön seu­rauk­se­na.

Ter­vey­den­suo­je­lu­vi­ra­no­mai­nen pur­kaa 4.8.2020 an­ta­man­sa suo­si­tuk­sen, et­tei sa­vu­pääs­tön las­keu­ma-alueel­ta poi­mit­tai­si elin­tar­vi­ke­käyt­töön luon­nos­ta tai puu­tar­hois­ta mar­jo­ja, sie­niä tai kas­vik­sia. Mar­jo­ja, kas­vik­sia ja sie­niä voi käyt­tää nor­maa­lis­ti.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.