Kuvituskuva

Nurmeslainen metsästäjä joutui tänään 8.9.2020 hieman kello 0900 jälkeen ampumaan Tolvasenvaarassa suden tilanteessa, jossa kolme sutta oli metsästäjän omistaman suomenajokoiran kimpussa. Tilanne käynnistyi siten, että metsästäjä oli laskenut koiransa jäniksen hakuun noin klo 0830 aikaan. Koira oli hieman myöhemmin löytynyt jäniksen ja aloittanut ajon. Lyhyen ajon jälkeen, noin 200m päästä metsästäjää, koiran ajo ääni muuttui ulinaksi ja vikinäksi. Metsästäjä lähti juoksemaan kohti koiraa pitäen samalla huutamalla voimakasta ääntä. Päästyään koiransa luokse, metsästäjä havaitsi kolme sutta koiransa kimpussa. Metsästäjä ampui haulikolla noin 20 metrin yhden laukauksen susien yli, mutta tuloksetta. Sudet eivät karkottuneet paikalta vaan olivat koiran kimpussa. Seuraavaksi metsästäjä ampui yhtä sutta kohti seurauksella, että kaikki kolme sutta pakenivat paikalta. Sudet aiheuttivat koiralle tilanteessa siinä määrin raatelu- ja puremavammoja, että metsästäjä toimitti koiran eläinlääkärille. Koiran vammat ovat takapäässä ja alustavien tietojen mukaan ne eivät ole hengenvaarallisia.

Tapahtumapaikalla poliisin suorittamassa paikkatutkinnassa löytyi kuolleena aikuinen uros susi noin 25 metrin päästä tapahtumapaikasta. Kuolleella sudella on Luonnonvarakeskuksen (Luke) panta. Koska pannan tiedot ovat kuluneet, ei varmuudella vielä tiedetä mikä pantasusi on kyseessä. Poliisi toimittaa suden Ruokavirastoon (Oulu) tutkittavaksi.

Poliisi on käynnistänyt asiassa esitutkinnan nimikkeellä törkeä metsästysrikos. Jos rauhoitettu susi tapetaan tai sitä haavoitetaan ja tilanteessa vedotaan pakkotilaan, poliisilla ei lainsäädännön mukaan ole muita vaihtoehtoja kuin tehdä asiasta rikosilmoitus ja suorittaa esitutkinta. Poliisin tulee esitutkinnassa muun muassa selvittää, onko vaara ollut välitön ja pakottava sekä onko tehty teko (esim. ampuminen) ollut vaaran torjumiseksi tarpeellinen. Esitutkinnan jälkeen tapaus menee syyttäjän harkintaan. Poliisi esitutkintaviranomaisena ei voi määritellä sitä, milloin kyseessä on ollut rikoslain tarkoittama pakkotila.

Pakkotilaan liittyvän lainsäädännön (Rikoslaki 4:5§) lähtökohtana on se, että omaisuuttaan saa tällaisessa hyökkäystilanteessa puolustaa, kunhan pakkotilalainsäädännön edellytykset täyttyvät. Kyseisessä tilanteessa oikeudellisesti suojattu etu on koira ja vaaraa aiheuttaa rauhoitettu eläin, jota ei ilman perusteltua syytä ole lupaa tappaa.

5 § (13.6.2003/515)
Pakkotila

Muun kuin edellä 4 §:ssä tarkoitetun, oikeudellisesti suojattua etua uhkaavan välittömän ja pakottavan vaaran torjumiseksi tarpeellinen teko on pakkotilatekona sallittu, jos teko on kokonaisuutena arvioiden puolustettava, kun otetaan huomioon pelastettavan edun ja teolla aiheutetun vahingon ja haitan laatu ja suuruus, vaaran alkuperä sekä muut olosuhteet.

Jos oikeudellisesti suojatun edun pelastamiseksi tehtyä tekoa ei ole 1 momentin perusteella pidettävä sallittuna, tekijä on kuitenkin rangaistusvastuusta vapaa, jos tekijältä ei kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, kun otetaan huomioon pelastettavan edun tärkeys, tilanteen yllätyksellisyys ja pakottavuus sekä muut seikat.

Liked it? Take a second to support VictoriaMedia on Patreon!

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.