Valtakunnansyyttäjän toimisto tekee esitutkintalain 3 luvun 3 §:n 2 momentin mukaisen esiselvityksen poliisin voimankäytöstä lauantaisen Elokapina-mielenilmaisun yhteydessä Helsingissä. Valtakunnansyyttäjän toimiston esiselvitys koskee vain sitä, aloitetaanko asiassa esitutkinta. Poliisin toiminnasta on tehty rikosilmoitus, joka on toimitettu valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosten käsittely-yksikköön.

Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinnanjohtajana toimi esitutkintalain 2 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan syyttäjä.

Esitutkintalaki 3 Luku 3 § 2 momentti

Esitutkinnan toimittaminen
Esitutkintaviranomaisen on toimitettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perusteella tai muuten on syytä epäillä, että rikos on tehty.

Ennen esitutkinnan aloittamista esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa selvitettävä 1 momentissa tarkoitettuun rikosepäilyyn liittyvät seikat erityisesti siten, että ketään ei aiheettomasti aseteta rikoksesta epäillyn asemaan ja että asian sitä edellyttäessä voidaan tehdä 9 §:n 1 momentissa tai 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu ratkaisu esitutkinnan toimittamatta jättämisestä. Esitutkinnan aloittamista edeltäviin toimenpiteisiin sovelletaan soveltuvin osin tämän lain säännöksiä.

Tutkinnanjohtaja päättää tarvittaessa siitä, toimitetaanko esitutkinta, ja päätöksen tekemiseen mahdollisesti tarvittavien seikkojen selvittämisestä. Asian selvittämiseksi tarpeellisiin esitutkintatoimenpiteisiin saadaan ryhtyä ennen tutkinnanjohtajan päätöstä.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.