Valvira suunnittelee yhdessä aluehallintovirastojen kanssa valvontatoimenpiteitä hoivakoteihin, joissa vanhuspalvelulaissa säädetty henkilöstömitoitus ei täyty. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisi tänään hoivakotien henkilöstömitoitusta koskevan kyselyn tulokset, joiden mukaan mitoitus ei kaikissa kyselyyn vastanneissa hoivakodeissa täytä vanhuspalvelulain mukaisia vaatimuksia. Valvontatoimenpiteitä kohdennetaan myös hoivakoteihin, joissa kyselyn mukaan on muita puutteita henkilöstömitoituksessa tai välillisiin tehtäviin varatussa henkilöstömäärässä.

Valvira korostaa, että kunnat ovat velvollisia valvomaan alueellaan toimivia yksityisiä ja kunnan omia hoivakoteja. Ensisijainen vastuu valvontatoimenpiteisiin ryhtymisestä onkin kunnilla. Valvira on yhdessä aluehallintovirastojen kanssa antanut kunnille ja palveluntuottajille runsaasti ohjausta ja neuvontaa vanhuspalvelulain muutosten toteuttamiseen.

”Ohjauksen ja neuvonnan määrään nähden mitoituksen alittavien hoivakotien määrä on yllättävän suuri. Samoin niiden hoivakotien määrä, joissa välillisiin tehtäviin ei ole varattu riittävästi henkilöstöä. Useat hoivakodit ovat vastanneet, että 3 % henkilöstön työstä on mennyt välillisten tehtävien hoitamiseen. Vanhuspalvelulaissa ei ole säädetty välillisen työn henkilöstömitoituksesta, mutta palveluntuottajan on lain mukaan kuitenkin varattava ja osoitettava riittävät ja erilliset henkilöresurssit välillisiä työtehtäviä varten, ja vastauksista täytyy selvitä todellinen välilliseen työhön menevän työn osuus”, toteaa ylitarkastaja Mervi Kolari.

Vanhuspalvelulakiin sisältyvästä välittömästä asiakastyöstä ja välillisestä työstä valvontaviranomaiset ovat antaneet erillisen ohjeistuksen lokakuussa 2020.

Kolarin mukaan hoivakotien täytyy omavalvonnallisin keinoin huolehtia, että niiden toiminta täyttää lain vaatimukset.

”Seuraavassa henkilöstömitoitusseurannassa lain vaatimukset alittavia hoivakoteja ei enää pitäisi olla”, hän korostaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi