Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöohjelman 2026 toteumaraportin vuodelta 2020. Ympäristöohjelma hyväksyttiin elokuussa 2019 ja sen tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelmassa asetetuilla mittareilla, kuten seuraamalla joukkoliikenteen matkamääriä, palveluiden saavutettavuutta ja kaupungin oman toiminnan energiankulutusta.

Ympäristöohjelman painopisteet ovat: kasvamme kestävästi, toimimme resurssiviisaasti, luonto on voimavaramme ja edistämme ympäristövastuullisuutta, joiden mukaisesti vuoden 2020 aikana toteutetut keskeiset toimenpiteet ja mittareiden seurantatiedot on raportoitu. Lisäksi vuosiraportointi sisältää Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen.

Ympäristöohjelma luo perustan hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden ympäristötavoitteiden asettamiselle ja toimintatapojen kehittämiselle. Mittareiden avulla kehityssuuntia voidaan seurata säännöllisesti.

Ympäristöohjelman numeeriset mittarit raportoidaan sähköisellä raportointialustalla, joka löytyy ympäristöohjelman nettisivuilla. Tulokset ovat seurattavissa kuvaajien ja numeronostojen avulla. Lisäksi eri hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden esiin nostamia toimenpiteitä on koottu erikseen seurantakatsaukseen.

Poikkeuksellinen vuosi näkyi monella tavalla

Poikkeuksellinen vuosi näkyy monin tavoin myös ympäristöohjelman toteumassa. Joukkoliikenteen matkamäärät putosivat merkittävästi. Toisaalta koronarajoituksista aiheutunut autoliikenteen väheneminen näkyi parempana ilmanlaatuna viime vuosiin verrattuna. Kaupungin toiminnassa tulostettiin paperia 4,8 miljoonaa sivua vähemmän kuin edellisenä vuonna. Matkustaminen väheni huomattavasti (kustannustasolla lähes 40%) etätyön myötä. Koulutukset ja tilaisuudet järjestettiin pääsääntöisesti etäyhteyksin.

Linnanmaalle joukkoliikennekaistat ja Mäntylään baana

Keskeisten julkisten palveluiden saavutettavuus säilyi aiempien vuosien tasolla. Asemakaava-alueille rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuus pysyi edellisten vuosien tapaan korkeana.

Joukkoliikenteen kapasiteettia lisättiin huomattavasti keskustan ja Linnanmaan välillä. Lisätyn liikenteen sujuvuutta edesauttoivat Alakyläntielle valmistuneet joukkoliikennekaistat. Uusilla linjoilla tarjottiin mm. Linnanmaan kampusalueelle suora yhteys Toppilasta sekä keskustan ohittava nopea yhteys Oulun eteläisiltä alueilta. Mäntylän baana valmistui. Seuraavina toteutettavien Maikkulan baanan ja Kembaanan suunnittelu eteni. Ympäristöohjelmaan kirjatun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelman (SUMP) valmistelu käynnistyi. Myös maastoliikuntareitistön suunnittelu aloitettiin.

Energiatehokkuutta parannettiin kiinteistöissä

Puun osuus kaukolämmön tuotannossa käytetyistä energianlähteistä kasvoi selvästi edellisvuoteen verrattuna, kun taas turpeen osuus pieneni. Laanilan biovoimalaitos valmistui. Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista jatkettiin. Uusiutuvan energian käytön osuutta lisättiin mm. vaihtamalla lämmitysmuotoja kaupungin kiinteistöissä.

Kaikki polttokelpoinen jäte ja biojäte ohjattiin hyötykäyttöön. Jätteenpolttolaitokselle toimitetun polttokelpoisen jätteen määrä asukasta kohti nousi jonkin verran edellisvuodesta, samoin erilliskerätyn biojätteen määrä. Oulun Energian jätteiden lajittelulaitos käynnisti toimintansa.

Hankkeet edistivät tavoitteita

Kiertotalouden tiekartan valmistelua jatkettiin, mm. pitämällä useita etätyöpajoja. Välimaan kiertotalousalueen rakentaminen eteni. Making-City -hankkeessa jatkettiin innovatiiviseen energiaratkaisuun perustuvaa pilottia Kaukovainiolla. CircVol- ja Energiaviisaat kaupungit -hankkeet saatiin suunnitellusti päätökseen.

Hulevesiohjelman valmistelu eteni ja hiilinieluselvitys valmistui. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen periaatteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden laadinta käynnistyi ja valmistelussa toteutettiin mm. esiselvitys ja sidosryhmäkysely.

Vähemmän vesijohtovuotoja ja viemäritukoksia

Vesihuoltoverkostojen kuntoa kuvaavien vesijohtovuotojen ja viemäritukosten määrien kehitys on jatkunut myönteisenä. Viemäriverkoston vuotovesiprosentti ja sekaviemäröityjen alueiden osuus laskivat. Yhdyskunnan jätevesien kuormitus oli hieman edellisvuotta korkeampi ollen kuitenkin tarkastelujakson keskiarvon alapuolella.

Kuntalaiset aktiivisesti mukana ympäristötapahtumissa

Ympäristötietoisuutta edistäviin tapahtumiin osallistui poikkeusvuodesta huolimatta yli 11 600 henkilöä. Vuonna 2019 alkanut Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke jatkui. Vihreä Lippu – ja ympäristösertifioitujen koulujen ja päiväkotien määrä nousi neljällä ja on nyt yhteensä 51. Oulun kaupunginkirjastossa laadittiin kesta?va?n kehityksen toimintasuunnitelma, Kesta?va? kirjasto 2030 -tiekartta. Ympäristövastuullisuuden verkkokurssin laatiminen käynnistyi. Tilapalveluiden eri toiminnoissa, kuten puhtaus- ja ruokapalveluissa, on suoritettu Ympäristöosaava –verkkokoulutuksia ja ympäristöpasseja sekä vastuullisen kiinteistönhoidon verkkokoulutuksia. Ekotukitoiminnan peruskoulutukseen osallistui 12 kaupungin työntekijää. Poikkeusvuoden takia ekotukitoiminnan jatkokoulutukset peruttiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi