Yhdistyksen Facebook -ryhmän jäsenyyden ennakollinen epääminen yhdistyksen jäseneltä ja kirjoittamiskielto ei ollut oikeasuhtaista ja syrji yhdistyksen jäsentä hänen mielipiteidensä perusteella

Hakija katsoi, että häntä oli syrjitty hänen mielipiteidensä perusteella, kun häntä ei hyväksytty X yhdistyksen Facebook-ryhmään jäseneksi, vaikka hän oli yhdistyksen jäsen. Hakijalla ja vastaajalla oli eriäviä näkemyksiä erään järven hoitamisesta sekä yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistys totesi, että hakija oli pitkään toiminut yhdistyksen tavoitteiden ja päätösten vastaisesti ja oli kannustanut laittomina pidettäviin tekoihin. Yhdistys viittasi hakijan käytökseen yhdistyksen kokouksissa sekä siihen, että hakija oli tehnyt useita valituksia. Yhdistys halusi Facebook-ryhmän, joka houkuttelisi uusia jäseniä ja jossa ei riidellä tai loukata muita.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että hakijan esittämät mielipiteet olivat vaikuttaneet vastaajan päätökseen olla hyväksymättä häntä yhdistyksen Facebook-ryhmän jäseneksi. Asiassa ei ollut väitetty, että hakijan mielipiteet ja toiminta yhdistyksessä kajoaisivat toisten perus- ja ihmisoikeuksiin tai yllyttäisivät epäkunnioitukseen tai vihaan tavalla, joka estäisi hakijaa saamasta yhdenvertaisuuslain 8 §:n mukaista suojaa mielipiteeseen perustuvalta syrjinnältä. Lautakunta katsoi, että hakijaa on kohdeltu epäsuotuisammin kuin muita yhdistyksen ja Facebook-ryhmän jäseniä hänen mielipiteensä perusteella.

Lautakunta piti yhdenvertaisuuslain mukaisena hyväksyttävänä tavoitteena yhdistyksen ilmoittamaa tavoitetta Facebook-ryhmästä, jossa ei loukata muita, riidellä tai kannusteta laittomiin tekoihin. Hakijalla oli kuitenkin perustuslaissa taattu sananvapaus, johon sisältyy oikeus ilmaista tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Ottaen huomioon hakijan mielipiteiden sisältö, lautakunta katsoi, ettei päätös olla hyväksymättä hakijaa Facebook-ryhmän jäseneksi ollut oikeasuhtainen.

Lautakunta katsoi, ettei vastaajan keino hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi ollut oikeasuhtainen myöskään sen vuoksi, että hakija ei ollut ollut lainkaan Facebook-ryhmän jäsenenä. Yhdistys ei siten voinut tietää, miten hakija käyttäytyy ryhmässä tai mitä mielipiteitä hän ryhmässä esittää. Yhdistyksellä oli mahdollisuus myöhemmin poistaa sääntöjen vastaiset viestit Facebook-sivuiltaan ja sääntöjä rikkova henkilö ryhmästä.

Lautakunta katsoi lisäksi, ettei riittävänä syynä olla hyväksymättä hakijaa jäseneksi yhdistyksen Facebook-ryhmään voitu pitää sitä, että hakija oli mahdollisesti joskus kannustanut vastaajan näkemyksen mukaan laittomiin tekoihin. Asian arvioinnissa ei ollut myöskään merkitystä sillä, että hakija oli riitauttanut asioita ja vastustanut yhdistyksen tavoitteita ja päätöksiä. Lautakunta totesi, että hakijalla oli ollut oikeusturvansa varmistamiseksi oikeus hakea muutosta ja myös saattaa asioita viranomaisten ja muiden tahojen käsiteltäväksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta katsoi, että vastaaja oli syrjinyt hakijaa hänen mielipiteensä perusteella yhdenvertaisuuslain 10 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kun se ei hyväksynyt hakijaa jäseneksi yhdistyksen Facebook-ryhmään. Lautakunta kielsi vastaajaa jatkamasta tai uusimasta hakijaan kohdistuvaa syrjintää.

(Ei lainvoimainen)

Tapausselosteet on kokonaisuudessaan julkaistu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan internet –sivuilla: http://yvtltk.fi/fi/index/materiaalit/tapausselosteet_3.html

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi