Kuvasovite

Ruotsinkielisiin esikoulu- ja perusopetustarpeisiin suunniteltu Söderkulla skolan hanke otti eilen (24.5.2021) askeleen eteenpäin, kun Sipoon kunnanvaltuusto hyväksyi uuden koulurakennuksen hankesuunnitelman. Hankesuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä kunnan henkilöstön ja Arkkitehdit?Gylling-Vikström?Oy:n kesken. Hankesuunnitelman hyväksyminen ei vielä ole päätös Söderkulla skolan rakentamisesta. Varsinainen päätös rakentamisesta ja sen aikataulusta tehdään myöhemmin erikseen.

Hyväksytyn hankesuunnitelman pohjalta toteutettavan koulurakennuksen?yksityiskohtaisemman suunnittelun on tarkoitus käynnistyä tulevina vuosina. Tuolloin tarkennetaan muun muassa suunnitelmia oppikylien ja sisätilojen sijoittelusta?ja varustelusta?sekä liikenneturvallisuudesta.

Hankesuunnitelmassa noin 300 oppilaalle mitoitettu Söderkulla skolan kiinteistö on suunniteltu kaksisarjaiseksi kouluksi kattaen luokat esikoulusta 6. vuosiluokkaan saakka. Kunnanhallituksen päätöksen (16.3.2020) mukaisesti uusi koulurakennus on suunniteltu sijoitettavaksi?Taasjärventien?varrelle?Miilin?päiväkodin eteläpuolelle – samalle tontille Sipoonlahden koulun yhteyteen.

Söderkulla?skola?toimii tällä hetkellä Sipoonlahden koulurakennuksen tiloissa. Koulussa ja esiopetuksessa on nyt noin 176 oppilasta vuosiluokilla e –6.

Monipuolinen ja pedagogisesti toimiva oppimisympäristö?

Koulurakennuksen opetustilat muodostuvat ’’oppikyliksi’’ kutsutuista soluista, yhteisistä opetustiloista, kuten aineopetustiloista, sekä muista kaikille oppilaille yhteisistä tiloista – käytävistä ja ruokasalista.

Söderkulla skolassa oppiminen jakaantuu luokka-asteittain kolmeen oppikylään: 1–2-luokat, 3–4-luokat ja 5–6-luokat.?1–2-luokkien oppikylän?tilojen?mitoituksessa ja?suunnittelussa?varaudutaan siihen, että?se sisältää tilat myös esikouluryhmille.?Jokainen oppikylä toimii omana pedagogisena kokonaisuutenaan ja on suunniteltu noin 100 oppilaalle.

Tilojen monipuolista käyttöä ja oppimisen edellytyksiä tukee akustinen suunnittelu. Samassa oppikylässä sijaitsevat opetustilat suunnitellaan niin, että eri tilojen äänimaisemat eivät vaikuta toisiinsa.

Koulurakennuksen opetustilojen ohella koulun välitön piha-alue, kampuksen lähiliikuntapaikat ja muut ympäröivien metsäalueiden ulko-oppimisympäristöt toimivat opetustiloina ja tukevat opiskelua.

Muunneltavia tilaratkaisuja vaihteleviin käyttötarpeisiin?

Söderkulla skolan uudisrakennushanke on kokonaispinta-alaltaan 3280 m². Koulurakennuksen tilojen jatkosuunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota tilojen muunneltavuuteen ja käyttötarpeiden mahdollisiin muutoksiin.

Tilojen muunneltavuus ilmenee opetuksen arkikäytössä esimerkiksi siten, että samaa tilaa voidaan joustavasti hyödyntää monenlaisiin oppimistilanteisiin. Tiloja voi esimerkiksi muuttaa pienemmistä suuremmiksi yhdistelemällä tiloja siirtoseinillä toisiinsa. Lisäksi kalusteita on mahdollista sijoittaa uudelleen muuttuvien käyttötarpeiden mukaan.

Tilojen muunneltavuus huomioidaan suunnittelussa ja rakentamisessa myös siten, että kiinteistön sisätiloja voidaan jäsennellä uudelleen esiopetuksen tarpeen lisääntyessä, tai uusien varhaiskasvatuksen ryhmien sijoittamiseksi rakennukseen. Tilojen suunnittelussa huomioidaan myös tilojen soveltuvuus iltaisin monipuoliseen harrastuskäyttöön, kuten esimerkiksi vapaa-ajan palveluiden ja järjestöjen toimintaan ja kokoontumisiin.

Rakennushankkeen kokonaiskuluennuste on noin 11 miljoonaa euroa. Kunnan taloussuunnitelmassa on varauduttu suunnittelun aloittamiseen ja kunnan kymmenen vuoden investointiohjelmassa on suunniteltu alustava varaus hankkeen toteuttamiseksi.

Synergiaetuja alueen muiden toimintojen kanssa?

Koulun rakennuspaikan sijoittuminen samalle alueelle Sipoonlahden koulun ja päiväkoti?Miilin?kanssa tukee tilojen yhteiskäyttöä ja tarjoaa monipuolisempia oppimisympäristöjä kaikkien käyttöön.

Söderkulla skolan liikuntasali ja väestönsuojat sijoitetaan Sipoonlahden koulun yhteyteen rakennettavaan liikuntahalliin ja väestösuojiin. Valmistuttuaan Söderkulla skolan piha-alue yhdistyy myös osaltaan laajempaan, koko kampusaluetta käsittävään leikki-, liikunta- ja ulkoilualueeseen.

Lisäksi?Sipoonlahden?koulun, päiväkoti?Miilin?ja alueelle sijoittuvan Söderkulla skolan tilojen yhteiskäyttö mahdollistaa päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteetin käytön joustavasti siinä tapauksessa, jos oppilasmäärän kasvu on tulevaisuudessa aiemmin arvioitua pienempää.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi