Porin kaupungin tulos vuodelta 2021 on 8,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tilinpäätössiirrot mukaan lukien tilikauden alijäämäksi muodostuu 8,4 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksen jälkeen kaupungin taseeseen kertynyt ylijäämä on 44,2 miljoonaa euroa.

Talousarviossa 2021 asetettu alkuperäinen tulostavoite oli 6 miljoonaa euroa alijäämää. Vuoden aikana kaupunginvaltuusto myönsi lisämäärärahaa perusturvalle 3,6 miljoonaa euroa, sivistystoimialalle 2,6 miljoonaa euroa, elinvoima- ja ympäristötoimialalle 0,7 miljoonaa euroa ja toimialoille kohdistamattomiin eriin 2 miljoonaa euroa työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. Kaikki talousarviomuutokset huomioiden tulostavoite laski vuoden aikana -15,2 miljoonaan euroon. Tilinpäätös toteutui kuitenkin noin 7 miljoonaa euroa muutettua talousarviota paremmin.

Odotettua parempaa tulosta selittävät muun muassa seuraavat asiat:

Kaupunginhallituksen osalta lentoliikenteen säästöodotus ylittyi ja lentoliikenteen kustannukset jäivät 0,7 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Lisäksi ekosysteemisopimuksien toteuttaminen siirtyi koronatilanteen vuoksi, joten kokonaisuuteen varattu 0,4 miljoonan euron määräraha jäi käyttämättä.

Konsernipalvelut alitti talousarvionsa 1,2 miljoonalla eurolla. Säästöä talousarvioon nähden kertyi palveluiden ostoista ja henkilöstömenoista. HR-yksikköön varatut koulutusmäärärahat jäivät koronatilanteen takia merkittäviltä osin käyttämättä, mutta vastaavasti kesken vuoden henkilöstöetuna käyttöön otettu ePassi aiheutti 0,6 miljoonan euron kustannukset, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa.

Sivistystoimialan talous toteutui pääosin muutetun talousarvion mukaisena alittaen sen 0,4 miljoonalla eurolla.

Elinvoima- ja ympäristötoimiala alitti muutetun talousarvion jopa 2,6 miljoonalla eurolla. Suurin osa alituksesta (1,9 miljoonaa euroa) muodostui suunnittelu- ja kehittämisyksikköön, koska joukkoliikenne sai merkittävästi budjetoimattomia valtionapuja. Lisäksi koronatilanteen aiheuttama lipputuloalenema jäi lopulta odotettua pienemmäksi

Tekninen toimiala alitti talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla lähinnä odotettua paremman tulokertymän vuoksi.

Toimialoille kohdistamattomat erät alittivat muutetun talousarvion miljoonalla eurolla johtuen budjetoitua suuremmista osakkeiden ja maa-alueiden myyntivoitoista. Työmarkkinatuen kuntaosuudet kuitenkin ylittivät alkuperäisen talousarvion 2 miljoonalla eurolla.

Verotulot olivat yhteensä 342 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion 3,1 miljoonalla eurolla ja lokakuun ennusteen 0,5 miljoonalla eurolla. Kunnallisverotulokertymä jäi talousarviosta 0,9 miljoonaa euroa, mutta yhteisöverokertymä oli jopa 4 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Perusturvan talous toteutui vielä odotettua heikommin ja se ylitti muutetun talousarvionsa noin 1,8 miljoonalla eurolla. Syynä ylitykseen oli erityisesti erikoissairaanhoidon voimakas kustannuskehitys.

Rahoitustuotot ja -kulut jäivät talousarviosta 0,3 miljoonaa euroa. Porin Satama Oy kykeni tulouttamaan 0,4 miljoonaa budjetoidusta 1,5 miljoonan euron korkotuotosta.

Poistot ja arvonalentumiset ylittivät talousarvion 1,1 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös sisältää valtion avustuksia koronakustannusten korvaamiseksi noin 9,8 miljoonaa euroa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi