Evankelis-luterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkon lainsäädännölliset erityisasemat on purettava. Kirkot tulee muuttaa tavallisiksi uskonnollisiksi yhdyskunniksi, jotka toimivat saman tavanomaiset lainsäädännön alaisuudessa – ja perivät jäsenmaksunsa – kuin muutkin yhdistykset tai uskonnolliset yhdyskunnat.

Esitämme, että eduskunta aloittaa toimenpiteet evankelis-luterilaisen kirkon sekä ortodoksisen kirkon erillisten mainintojen poistamisesta lainsäädännöstä kauttaaltaan, sekä niiden lakien, asetusten ja säännösten kumoamisesta, jotka koskevat ainoastaan mainittuja kirkkoja, tai jotka mainintojen poiston seurauksena muutoin menettävät merkityksensä.

Olennaisimmat kumottavat lait ovat Perustuslain 76 §: Kirkkolaki, 26.11.1993/1054 Kirkkolaki sekä 10.11.2006/985 Laki ortodoksisesta kirkosta.

Muita tarkistettavia säädöksiä on ajantasaisessa lainsäädännössä oikeusministeriön Finlex-palvelun mukaan helmikuussa 2022 ainakin 70 kappaletta.

Perustelut

TASA-ARVO: Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko nauttivat Suomessa etuoikeutettua valtiokirkollista asemaa. Tämä asettaa muut uskonnot, vakaumukset, ja niihin perustuvat yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat eriarvoiseen asemaan. Katsomme, että valtion tulee olla uskontoihin ja vakaumuksiin nähden puolueeton.

EUROOPAN YHTEISET ARVOT: Euroopan neuvosto toteaa suosituksessaan nro 1804 (2007) kirkon ja valtion eron olevan Euroopan yhteisiä arvoja. Suosituksen mukaan valtion ja kirkon erottaminen toisistaan on yleisesti hyväksytty periaate, joka vallitsee demokraattisten maiden politiikassa ja instituutioissa.

KIRKON KÄYTÄNNÖLLINEN ASEMA NYKY-YHTEISKUNNASSA: Kirkon jäsenmäärä on useita vuosikymmeniä jatkuneessa, kiihtyvässä laskussa. Suomalaisista enää 66,6 % – joista oletettavasti suurin osa ns. tapakristittyjä – kuului kirkkoon vuoden 2021 lopussa. Evankelis-luterilainen kirkko itse arvioi jäsenmääränsä kuihtuvan lähes miljoonalla hengellä kuluvan kahden vuosikymmenen aikana. Vaikka useat kirkon hienot perinteet nauttivat yhä laajaa yhteiskunnallista arvostusta, heijastavat kirkon varsinaiset opit, näkemykset, arvot ja asenteet vuosikymmenten saatossa yhä heikommin yhteiskunnassa vallitsevia lakeja, käsityksiä, arvoja ja asenteita. Kirkkolakijärjestelmä on peräisin ajalta ennen Suomen itsenäisyyttä ja uskonnonvapautta, jolloin 98 % väestöstä kuului ev. lut. kirkkoon. Katsomme, että kirkkolakijärjestelmää ei ole enää syytä ylläpitää.

USKONNOLLINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS: Valtiokirkollista asemaa nauttivien kirkkojen jäsenistöstä valtaosa liitetään kirkkoihin vanhempien toimesta alle kahden kuukauden ikäisinä, vailla omaa suostumusta, ymmärrystä ja uskonnon omaksumista. Katsomme, että valtiokirkollisen aseman purkaminen on pitkällä aikavälillä omiaan edistämään suomalaisten uskonnollista itsemääräämisoikeutta.

TIETEELLISYYS JA SEKULARISMI: On eittämättä selvää, että kristilliset kirkot edistävät useiden ihmisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Katsomme, että lainsäädännön ei tästä huolimatta tule ottaa kantaa henkilökohtaisen uskonnonvapauden piiriin kuuluvaan hengelliseen toimintaan, vaan lainsäädännön tulee olla sekulaarista, tieteiden tunnistamaa, ja uskontojen vaikutuksilta vapaa.

Aloitteen vireillepanijat esittäytyvät näin:

”Me aloitteen vastuuhenkilöt olemme vain satunnaisia rivikansalaisia, joista kukaan ei ole aiemmin ollut minkään sortin aktiivi asian parissa. Kukaan meistä ei ole niin ikään minkään sortin influensseri, some- tai markkinointiguru, eikä meillä ole mitään sen suurempaa kampanjointia suunnitteilla. Kaikki apu aloitteen näkyvyyden eteen, jakamalla tietoa aloitteen olemassaolosta eteenpäin, on siis erittäin tervetullutta.”

Vapaa-ajattelijoilla ei ole mitään syytä olla tukematta tätä kansalaisaloitetta, jonka sisältö ja perustelut ovat alla. Toivon että kaikki vapaa-ajattelijat henkilökohtaisesti samoin kuin vapaa-ajattelijain yhdistykset levittävät tietoa aloitteesta.

Linkit muihin verkkosivuihin

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi