Kuva: Pohjois-Karjalan pelastuslaitos

Pelastuslaitos-liikelaitoksen taloudelliset tulokset toteutuivat tavoitteiden mukaisesti ja pelastuslaitoksen tulos on 0,19 milj.  euroa ylijäämäinen, millä katetaan aiempina vuosina kertynyttä 0,479 milj. euron alijäämää.

Toiminnalliset tulokset puolestaan toteutuivat vuonna 2021 pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti, vaikka koronavirusepidemia vaikutti merkittävästi pelastuslaitoksen toimintaan. Esimerkiksi työ kansalaisten parissa väheni ja henkilöstön poissaolomäärä kasvoi. Lisäksi henkilöstö joutui tekemään työtään edelleen voimakkaiden rajoitusten ja tehostetuttujen suojaustoimenpiteiden vallitessa. Hyvästä tuloksesta kiittäminen on pelastuslaitoksen henkilöstöä, jonka ansiosta maakunnan asukkaiden arkea pystyttiin turvaamaan myös monella tavoin haastavana toimintavuotena. Koronaepidemian lisäksi toimintavuotta haastoi henkilöstön saatavuuden heikentyminen.

Kulunut toimintavuosi on yhtymävaltuuston 8.10.2021 hyväksymän pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2021–2024 palvelutasopäätöskauden ensimmäinen vuosi. Palvelutasopäätökseen sisältyi useita toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli muuttaa pelastuslaitoksen toimintavalmiuden rakenteita. Pelastustoimessa toteutettu varallaolo on riitautunut kansallisesti ja aiheuttanut palkkavaateita, minkä vuoksi varallaolon jatkaminen aiheuttaa oikeudellisen ja taloudellisen riskin. Tämän vuoksi varallaolijoiden määrää vähennettiin ja vähennystä kompensoitiin erilaisilla kehittämistoimenpiteillä. Pääkehittämistoimenpiteet ovat olleet painopistepaloasemien toiminnan vahvistaminen päätoimisella lisäresursoinneilla, Pekkalan pelastusaseman kehittäminen (toiminta aloitetaan väliaikaistiloissa sekä uuden pelastusaseman rakentaminen käynnistyy keväällä 2022), moniammatillisen toiminnan kehittäminen ja VPK- ja yhdistyssopimusten kehittäminen. Lisäksi Heinäveden pelastustoimen fuusioituminen osaksi Pohjois-Karjalan pelastustoimen aluetta toteutettiin 1.1.2021 lukien. Heinäveden liittyessä osaksi pelastuslaitoksen toimintaa, pelastuslaitoksen paloasemamäärä kasvoi kolmella paloasemalla, viidellä päätoimiselle työntekijällä ja sivutoimisen henkilöstön määrä 59 työntekijällä.

Maakunnassa tapahtui vahingoiltaan kaksi merkittävää tulipaloa, Nurmeksen sahalla ja Joensuussa Vauhti Speed Oy:n tehtaalla.

Lisäksi pelastuslaitos valmistautui siirtymään hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen osana sote- ja pelastustoimen uudistusta.

Palvelutaso toteutui pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena, mutta myös haasteita on

Pelastustoimen tuottaman nopean avun toimintavalmiusaikojen vähimmäistavoitteet toteutuivat kokonaisuutena Pohjois-Karjalan alueella. Taajamissa on kuitenkin yksittäisiä riskiruutuja, joilla asetetut tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Taajamissa on kuitenkin yksittäisiä riskiruutuja, joilla asetetut tavoitteiden saavuttaminen on haasteellista. Neljän vuoden tarkastelujaksolla on muodostunut neljä ongelmaruutua, joissa ei palvelutasopäätöksen mukainen toimintavalmiusaika toteudu. Ruudut sijaitsevat Joensuussa Niinivaaran ja Rantakylän alueella sekä Liperin Honkalammella ja Ilomatsin keskustassa. Pelastusasemien sijainti ei nykyisten valtakunnallisten toimintavalmiusaikatavoitteiden näkökulmasta ole enää paikoin optimaalinen. Kuntakohtaisessa tarkastelussa palvelutasohaasteita on Joensuussa, Liperissä, Outokummussa, Nurmeksessa ja Kontiolahdella. Pelastustoimen ensimmäinen yksikkö saavutti kaikista kiireellisistä hälytystehtävistä onnettomuuskohteet 77 % asetetussa tavoiteajassa.

Ensihoidon palvelutaso toteutui pääsääntöisesti palvelutasopäätöksen mukaisena. Kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden (A-B-tehtävät) palvelutasopäätöksen mukaista toimintavalmiusaikatavoitetta ei saavutettu 90 % tavoitettavuuden osalta Joensuun ydinkeskustan alueella. Toimintavalmiusajan 53 sekunnin ylittymiseen vaikuttivat mm. Joensuun alueen tehtävämäärien lisääntyminen, joista aiheutuu ajoittaista resurssivajetta päällekkäisten ensihoitotehtävien johdosta. Kiireettömissä C tehtävissä 30 min aikatavoitteen saavuttaminen koko maakunnan alueella on haastavaa pitkien välimatkojen vuoksi. C-tehtävissä potilaat tavoitettiin noin 36 minuutissa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on palvelutasoa valvovana viranomaisena kiinnittänyt huomiota sekä pelastustoimen että ensihoidon palvelutasopuutteisiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi