Satakunnan sairaanhoitopiirin vuoden 2021 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin erinomaisesti.

– Keskeisenä toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2021 oli ylläpitää sekä elektiivistä että päivystyksellistä toimintaa normaalisti ja poistaa vuoden 2020 aikana syntynyttä hoitovelkaa. Sitovat toimintakulut olivat tavoitteiden mukaiset. Talousarviossa pysyttiin hyvin, Satakunnan sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto kertoo.

Koko vuoden 2021 toimintaa leimasi vahvasti Covid-19 -pandemia. Satasairaala vastasi alueellisen tartuntatautien torjuntaryhmän (ATTR) valtuuttamana alueellisesta suunnittelusta, suosituksista ja STM:n tai aluehallintoviraston antamien määräysten ja lainsäädännön edellyttämistä toimenpiteistä. Koronapotilaiden sairaalahoidon tarve erikoissairaanhoidossa vaihteli vuoden 2021 aikana tautitilanteen mukaan.

– Vuoden aikana erikoissairaanhoidossa oli koronasta johtuvia 162 vuodeosastojaksoa. Mediaani-ikä oli 57 vuotta. Tehohoitojaksoja oli 25. Näistä nuorin potilas oli 23-vuotias ja vanhin 81-vuotias mediaani-iän ollessa 59 vuotta, Haavisto kertoo.

Tautitilanteen hallinnassa keskeisissä rooleissa koko Satakunnan kannalta olivat erityisesti infektioyksikkö, laboratoriotoiminta, päivystys ja päivystysosasto sekä logistiikka- ja hankintayksikkö. Koronarokotuksissa Satasairaalan sairaala-apteekki johti rokotelogistiikkaa, kun näytteenotosta, tartunnanjäljityksestä ja väestön rokottamisesta vastasivat pääsääntöisesti alueen peruspalvelut. Vuoden 2021 loppuun mennessä ensimmäisen rokotteen oli saanut 86,4 %, toisen rokotteen 81,9 % ja kolmannen rokotteen 19,7 % väestöstä.

– Pandemia vaikutti jokaisen sairaanhoitopiirin yksikön ja työntekijän toimintaan ja arkeen. Kiitos Satasairaalan asiantuntevan ja sitoutuneen henkilöstön, kaikki pandemian aiheuttama lisätyö pystyttiin hoitamaan tukeutuen normaaliin henkilöstöresurssiin ja muuhun kapasiteettiin. Suuret kiitokset henkilöstöllemme erittäin työntäyteisestä vuodesta, Haavisto sanoo.

Vuonna 2021 asiakaskokemus- ja työviremittausten perusteella Satasairaalan asiakastyytyväisyys on edelleen erinomaisella tasolla ja henkilöstön työvireessä on positiivista edistystä. Asiakaslähtöisyys oli myös tärkeässä roolissa vuoden aikana rakennetussa Sairaanhoitopiirin strategiassa ja brändityössä.

Satakunnan sairaanhoitopiirin taloustilanne erinomaisella tasolla

Satakunnan sairaanhoitopiirin talous toteutui vuonna 2021 tavoitteiden mukaisesti.

Satasairaalan toimintakulujen toteuma oli 102,9 %, ja muutos edelliseen vuoteen verrattuna on +7,0 %. Kasvuluku on korkea, johtuen Covid-19 pandemiasta ja vertailuvuoden 2020 talouden toteutumisesta poikkeuksellisen alhaisena. Talousarvion ylitys johtui pääosin logistiikka- ja hankintapalveluiden sekä Satadiagin arvioitua suuremmasta palveluiden myynnistä jäsenkunnille, mikä ei suoranaisesti kohdistu erikoissairaanhoidon toimintaan.

– Käyttötalouden sitovat menomäärärahat alittuivat ja talousarviototeutuma oli 99,7 %. Nämä kuvaavat jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuun vaikuttavia kustannuksia, joihin ei sisälly SataDiagin ja logistiikka- ja hankintapalveluiden ulosmyynti, Satakunnan sairaanhoitopiirin talousjohtaja Tero Mäkiranta kertoo.

Sairaanhoitopiiri sai valtiolta avustusta Covid-19 -pandemian aiheuttamiin kustannuksiin neljässä erässä, joita kaksi viimeistä on kirjattu vuodelle 2021. Pandemiaan liittyvää valtionavustusta on saatu vuosien 2020-2021 aikana kaiken kaikkiaan yhteensä 18 431 757 €, joka on kokonaisuudessaan palautettu satakuntalaisille omistajakunnille hinnanalennuksena tai hyvityksenä.

– Covid-19 -pandemia on aiheuttanut jonkin verran hoitovelkaa. Saapuneista lähetteistä 2,4 % ylitti hoitotakuun aikarajan eli käsittely kesti yli 3 viikkoa. Käsittelyviiveet kohdistuivat kevätkauteen, syyskaudella lähetekäsittelyn tilanne oli hyvä. Loppuvuonna 2021 hoitoa tai toimenpidettä yli 6 kuukautta odottaneita oli yhteensä 361 potilasta, joista 284 silmätaudeilla. Silmätautien hoitovelkaa purettiin oman toiminnan lisäksi ostopalveluina, Mäkiranta sanoo.

Lähetteet ja käynnit kasvussa

Lähetemäärä 66 076 (2020: 65 096) toteutui hieman edellisvuotta suurempana.

– Lähetemäärät kasvoivat eniten hammas-, suu- ja leukasairauksilla, syöpätaudeilla, lastenpsykiatriassa, reumasairauksilla, aikuispsykiatriassa ja neurologialla, Mäkiranta sanoo.

Käynnit 577 396 (2020: 543 450) kasvoivat 6,2 %, eniten ihotaudeilla, lastentaudeilla ja palliatiivisen hoidon yksikössä. Käyntimäärät vähenivät eniten sydänyksikössä ja syöpätaudeilla. Päivystyskäyntejä oli 68 541 (2020: 66 815).

Hoitojaksot 35 188 (2020: 33 557) kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 4,9 %. Hoitopäivien määrä (netto) lisääntyi 2,2 %.

– Leikkaustoimenpiteiden ja kirurgian toimenpiteiden määrät 16 861 (2020: 16 613) kasvoivat, kuten myös SataDiagin kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset. Erityisesti kliinisen mikrobiologian tutkimukset lisääntyivät 37 %. Covid-19 -tutkimuksia tehtiin noin 149 000 kpl, Mäkiranta kertoo.

Sosiaalipalveluiden suoritemäärissä oli myös nousua 0,7 % ja toteutuivat arvioituun verrattuna 90,6 prosenttisina. Suoritteista vähentyivät erityisesti tuettu asuminen ja perhehoito. Kamu-Tupa -toiminta kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tilinpäätösfaktat

  • Toimintatuotot olivat tasaiset koko vuoden
  • Palveluhinnastoon ei tehty muutoksia; maksuvalmius hyvä koko vuoden
  • Saadut Covid-19 -valtionavustukset palautettiin täysimääräisesti kunnille
  • Sitovat toimintakulut alittuivat talousarviosta (toteutunut 99,7 %)
  • Jäsenkunnille 14,7 Me hinnanalennukset/hyvitykset ennen tilinpäätöstä (oma toiminta; netto sair. hoito/ SataDiag).
  • Tilikauden tulos tavoitellusti nolla.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi