Kuvaaja: Amanuenssi – Oma teos, CC BY-SA 3.0,

Perustuslakivaliokunta on antanut lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaisesta rajoittamisesta. Hallitus esittää perustuslain 23 §:n säädettävää tilapäistä poikkeusta perusoikeuksista. Hallituksen esityksen tavoitteita voidaan pitää erittäin painavina ja perusteltuina. Lakiehdotuksen liikkumisvapautta koskevat ratkaisut ovat kuitenkin perustuslain kannalta ongelmallisia, ja sääntely tulee tältä osin laatia toisin. Maskipakkoa koskeva sääntely on perusteiltaan perustuslainmukainen. Maskipakosta olisi kuitenkin parempi säätää tavalliseen tapaan normaalisti ja toistaiseksi voimassa olevassa tartuntatautilaissa.

Liikkumisrajoitusten osalta valiokunta katsoo, että hallituksen esityksessä tähdätään tartuntojen vähentämiseen rajoittamalla kontakteja yksityisissä kokoontumisissa, ryhmässä oleskelussa ja liikkumisessa sekä asioinnissa kauppa- ja palveluliikkeissä sekä eräissä muissa tilanteissa. Lakiehdotuksen pääsääntönä on kuitenkin kaiken liikkumisen kieltäminen. Sallittu liikkuminen on poikkeus pääsäännöstä, mikä muodostaa erittäin pitkälle menevän puuttumisen ihmisten perusoikeuksiin. Vaikka huomioon otetaan esityksen hyväksyttävät ja painavat tavoitteet, suuruusluokaltaan yhtä tehokkaita toimenpiteitä on mahdollista toteuttaa myös olennaisesti lievemmin rajoituksin ja kielloin. Lisäksi osa tavoitteista on toteutettavissa jo tehtyjen tartuntatautilain muutosten myötä.

Tavoitteet voidaan saavuttaa, jos kiellot ja rajoitukset kohdistetaan vain esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin, erityisesti yksityisiin tilaisuuksiin, kokoontumisiin, ryhmässä oleskeluun ja asiointiin kauppaliikkeissä. Liikkumisen kieltäminen lähtökohtaisesti kokonaan on oikeasuhtaisuusvaatimuksen vastaista, eikä sitä voi pitää perustuslain 23 §:n tarkoittamalla tavalla välttämättömänä.

Ongelmallisuutta korostaa lakiehdotuksen tulkinnanvaraisuus. Ihmisten olisi käytännössä mahdotonta ennakoida kielletyn ja rangaistavan liikkumisen ala. Valiokunta ei pidä mahdollisena, että tämä puute olisi korjattavissa sääntelyssä omaksuttujen perusratkaisuiden puitteissa.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotusta ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ilman perusratkaisun muuttamista. Kielto ja rajoitukset on kohdistettava kaiken liikkumisen asemesta esityksen perusteluissa mainittuihin tartunnanlähteisiin. Sääntelyn on oltava täsmällistä ja tarkkarajaista sekä epidemiatilanteen kannalta välttämätöntä ja oikeasuhtaista.

Perustuslakivaliokunta toteaa selvyyden vuoksi, että perustuslain kotirauhaa koskevasta sääntelystä ei johdu periaatteellista estettä tällaisen sääntelyn toteuttamiselle asianmukaisesti.

Perustuslakivaliokunnan mielestä eduskunnan hallintovaliokunnan on tarkkaan harkittava, onko lakiehdotuksen muuttaminen perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mahdollista tehdä eduskunnassa.  Muutokset on saatettava vielä kertaalleen perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Valiokunnan lausunto on luettavissa eduskunnan verkkosivuilla

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi