Euroopan komissio julkaisi 12.11.2020 kaikkien aikojen ensimmäisen viisivuotisstrategiansa, jonka toimenpiteillä komissio aikoo edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sateenkaarikattojärjestö ILGA-Europe pitää strategian laatimista käänteentekevänä toimena, jolla komissio osoittaa suhtautuvansa vakavasti rooliinsa sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustajana Euroopassa. Eurooppalaiset sateenkaarijärjestöt ja Euroopan Parlamentti ovat jo vuosia vaatineet komissiolta vahvempia toimia sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi.

– Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä strategia on ensimmäinen laatuaan Euroopassa.
– Strategia ehdottaa lukuisia EU-tason ja kansallisvaltiotason toimia, joilla esimerkiksi puututaan viharikoksiin, turvataan sateenkaariperheiden lapsen oikeuksia ja taataan mahdollisuus asianmukaiseen sukupuolen oikeudelliseen vahvistamiseen.
– Komissio patistaa myös jäsemaita omien kansallisten sateenkaari-ihmisiä koskevien strategioiden laatimiseen. Seta on jo pitkään peräänkuuluttanut tällaista strategiaa Suomelle.

Historiallinen strategia on nimeltään Tasa-arvon unioni: hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskeva strategia 2020–2025 (englanniksi Union of Equality: LGBTIQ Equality Strategy 2020-2025). Siinä on esitetty runsaasti käytännön toimia, jotka parantaisivat sateenkaari-ihmisten mahdollisuuksia tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun EU-alueella. Osa ehdotuksista koskee EU:n toimivallan piirissä olevia asioita, kuten sateenkaariperheiden vanhemmuuden juridista tunnustamista yli valtiorajojen. Toiset edellyttävät kansallisvaltiotason uudistuksia, esimerkiksi niin sanottujen eheytyshoitojen kielto ja itsemäärittelyoikeuteen perustuvan sukupuolen juridisen vahvistamisen turvaaminen. Komissio on sitoutunut tukemaan jäsenvaltioita kansallisten uudistusten toteuttamisessa. Lisäksi komissio aikoo jatkossa ottaa huomioon sateenkaari-ihmisten kohtaaman syrjinnän torjumisen jokaisella EU:n päätöksenteon osa-alueella.

Tasa-arvosta vastaava komissaari Helena Dalli kommentoi strategian julkaisua seuraavasti: ”Olemme vielä kaukana hlbtiq-henkilöiden täydestä osallisuudesta ja hyväksynnästä. Yhdessä jäsenmaiden kanssa voimme tehdä Euroopasta paremman ja turvallisemman kaikille. Strategiassa kehotetaan niitä jäsenmaita, joilla ei vielä ole hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoa koskevaa kansallista strategiaa, laatimaan sellaisen ja ottamaan huomioon hlbtiq-henkilöiden tasa-arvoon liittyvät erityiset tarpeet omassa maassaan”, Dalli totesi.

”Komissio sitoutuu konkreettisiin toimiin sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolesta ja tarttuu ajankohtaisiin ongelmiin. Tämä on tärkeää. Komissio esimerkiksi osoittaa, että EU:n alueella on akuutti tarve puuttua sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaan vihapuheeseen ja viharikoksiin”, toteaa Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo. ”Komissio myös patistaa jäsenvaltioita tarttumaan sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuteen systemaattisesti kansallisin strategioin. Seta ja muut sateenkaarijärjestöt ovat pitkään peräänkuuluttaneet tarvetta sateenkaaripoliittisen strategian tai toimenpideohjelman laatimista Suomeen. Odotamme, että Suomen hallitus ottaa asiasta vihdoin kopin”, jatkaa Tarjamo.

ILGA-Europen vaikuttamistyön johtaja Katrin Hugendubel oli tyytyväinen strategian valmistumiseen. “Meillä on ensimmäistä kertaa strategia, jossa komissio linjaa näin laajoja toimenpiteitä sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämiseksi EU-alueella. Tämä osoittaa komission ymmärtävän, että sateenkaarioikeudet eivät ole erilliskysymys, vaan koskettavat kaikkia elämänalueita. Strategia havainnollistaa myös sateenkaari-ihmisten rakenteellista syrjintää ja marginalisointia.”

Strategiassa esitetyt peruspilarit ja esimerkkejä niiden alaisista toimenpiteistä

1. Hlbtiq-henkilöihin kohdistuvan syrjinnän torjuminen, esimerkiksi työpaikolla, koulutuksessa, terveydenhuollossa, kulttuurissa, urheilussa ja kansainvälisen suojelun tarvetta arvioidessa.

2. Hlbtiq-henkilöiden turvallisuuden varmistaminen, esimerkiksi kehittämällä oikeudellista suojaa viharikoksia ja vihapuhetta vastaan sekä aktiivisella puuttumisella sateenkaari-ihmisistä leviävään disinformaatioon verkossa.

3. Hlbtiq-henkilöiden osallisuutta edistävien yhteiskuntien rakentaminen, esimerkiksi sateenkaariperheiden oikeuksien turvaaminen yli valtiorajojen ja sukupuolivähemmistöjen juridisen sukupuolen tunnustaminen.

4. Hlbtiq-henkilöiden yhdenvertaisuuden edistäminen kaikkialla maailmassa, esimerkiksi vahvemmalla sitoutumisella sateenkaari-ihmisten oikeuksien puolustamiseen EU:n ulkosuhteissa.

Koko EU-komission strategia luettavissa verkossa
Suomenkielinen infokooste Euroopan komission sateenkaaristrategiasta

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi