Valvontaviranomaisten näkemyksen mukaan hoiva-avustajien määrää voidaan hoivakodeissa lisätä. Tämän mahdollistaa vanhuspalvelulaissa määritellyn henkilöstömitoituksen asteittainen nousu. Uuden ohjeen mukaan tästä eteenpäin hoivakodin työvuorossa voi työskennellä yksi hoiva-avustaja kahta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöä kohden. Tällöin viitteellinen hoiva-avustajien enimmäismäärä on yksi hoiva-avustaja kymmentä asiakasta kohden. Tähän saakka yhtä hoiva-avustajaa vastaava asiakasmäärä on ollut viisitoista.

Huhtikuun alusta 2023 lukien vanhuspalvelulain mukainen vähimmäismitoitus nousee nykyisestä 0,6:sta 0,7 työntekijään asiakasta kohden. Silloin hoiva-avustajien määrää on mahdollista edelleen lisätä siten, että kymmentä asiakasta kohden voi olla kaksi hoiva-avustajaa.

Määrät ovat suuntaa antavia. Hoiva-avustajien määrän arvioinnissa ensisijaista ovat asiakkaiden palvelutarpeet.

Huhtikuun alussa 2023 tapahtuva henkilöstömitoituksen nousu ei kuitenkaan saa tarkoittaa pelkästään hoiva-avustajien määrän lisäämistä. Ensisijaista on henkilöstörakenteen ja osaamisen monipuolistaminen esimerkiksi geronomeilla, fysioterapeuteilla tai toimintaterapeuteilla.

Hoiva-avustajat tekevät tärkeää työtä, mutta he eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä

Hoiva-avustajat ovat tärkeässä roolissa palvelujen tuottamisessa. Heidät voidaan laskea mukaan henkilöstömitoitukseen, kun he osallistuvat välittömään asiakastyöhön. Välittömässä asiakastyössä he voivat pääsääntöisesti avustaa asiakkaita esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa, ruokailussa, liikkumisessa, ulkoilussa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Hoiva-avustaja ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö, joten valvontaviranomaiset eivät voi häntä ammattihenkilönä valvoa. Hoiva-avustajan koulutus ei ole ammatillinen tutkinto, vaan hoiva-avustajan tehtävissä voi toimia, kun on suorittanut hyväksytysti kaksi lähihoitajan tutkinnon osaa.

Ikääntyneet tarvitsevat runsaasti palveluja, jotka edellyttävät koulutuksen kautta saatua ammattitaitoa ja osaamista. Työnantajan on huolehdittava, että jokaisessa työvuorossa on asiakkaiden tarpeisiin ja määrään nähden riittävä määrä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä sekä siitä, että hoiva-avustajilla on tarvittava osaaminen niihin tehtäviin, jotka heille työvuoron aikana kuuluvat. Hoiva-avustajat eivät saa työskennellä työvuorossa yksin eivätkä he saa osallistua lääkehoitoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi