Vuonna 2020 Pohjois-Savon pelastuslaitoksella oli 4953 pelastustoimen suorittamaa hälytystehtävää. Tehtävämäärässä on laskua edellisvuoteen verrattuna 461 tehtävää. Laskua on tapahtunut eri tulipalojen määrissä ja liikenneonnettomuuksissa ja erityisesti ensivastetehtävien määrissä. Vuosien 2016-2020 keskiarvona pelastustoimen tehtäviä on ollut 5251 tehtävää vuodessa. Tiedotteen liitteenä pelastuslaitoksen tehtävät 2016-2020.

Kiireelliseksi luokiteltuja tehtäviä oli 2330 tehtävää (2787 tehtävää vuonna 2019). Kiireellisiksi luokiteltujen tehtävien lasku johtuu tehtävien kiireellisyysluokan tarkemmasta kirjaamista. Koko maakunnan alueella tarkasteltuna keskimääräinen toimintavalmiusaika kiireellisissä tehtävissä 1. yksikön mukaan 11 min 39 sekuntia (11:29 vuonna 2019). Tehtäviin osallistui keskimäärin viisi henkilöä, samoin kuin vuonna 2019.

Varsinaisia rakennuspaloja oli viime vuonna 94 tehtävää. Niiden määrä laski hieman vuodesta 2019 (106 tehtävää) ja vuodesta 2018 (109). Myös rakennuspalovaaroiksi tilastoitujen tapahtumien määrä laski edellisvuoteen verrattuna. Pienten tulipalojen ja vahingontorjuntatehtävien määrä nousi edellisvuodesta. Vuonna 2020 Pohjois-Savossa tapahtui yksi palokuolematapaus.

Pelastuslaitoksen yksiköiden suorittamia ensivastetehtäviä oli 528 (1099 vuonna 2019). Ensivastetehtävissä pelastuslaitoksen vakinainen ja työsopimussuhteinen henkilöstö toimii ensiauttajina ja ensihoitohenkilöstön tukena, erityisesti tehtävissä, joissa ambulanssi tulee kohteeseen kauempaa. Tehtävämäärän laskuun on vaikuttanut sairaanhoitopiirin ohjeistus.

Pelastuslaitos suoritti 28 asuinkiinteistöjen ja muiden kohteiden tulipalon tutkintaa. Palontutkinnan esiin nostamista syttymissyistä voidaan nostaa esille ihmisten toiminta (kodin sähkölaitteet, niiden käyttö ja huolto, lämmitys, tupakointi ja tuottamukselliset tulipalot). Palontutkinnan tuloksia on hyödynnetty myös sosiaalisessa mediassa ja turvallisuuskoulutuksessa.

Vuonna 2020 pelastuslaitos toteutti 284 turvallisuusviestinnän tapahtumaa tai koulutustilaisuutta, joissa tavoitettiin 12 336 henkilöä (41 544 vuonna 2019). Tapahtumia jouduttiin siirtämään tai perumaan koronatilanteen takia. Koulutusta toteutettiin myös verkkokoulutuksina. Yleisiä palotarkastuksia tehtiin eri kohteisiin yhteensä 1561. Lähes kaikki suunnitellut palotarkastukset saatiin toteutettua koronatilanteesta huolimatta.

Rakennushankkeisiin liittyviä lausuntoja pelastuslaitos laati 750 ja osallistui lisäksi kaavoitus- ja muihin viranomaislausuntoihin sekä antoi ohjausta ja neuvontaa toiminnanharjoittajille ja suunnittelijoille ja maakunnan asukkaille ja maakunnassa lomaileville ja matkaileville. Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistöjen omistajille suunnatuilla kiinteistön omatoimisella paloturvallisuuden itsearvioinnilla tavoitettiin yhteensä 76,9% niistä kohteista, joille oli lähetetty kiinteistöjen omavalvontalomake ja –opas (7868 kiinteistöä). Niihin kohteisiin, joista ei saatu vastausta, suoritettiin palotarkastuksia. Turvallisuustarkkailun vastauksista nousevat edelleen esille muun muassa asuinrakennusten yläkerran poistumistiet, suositellut palovaroittimet sekä kodin kotivara onnettomuuksia ja häiriötilanteita varten.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi