Kartta: Näytteenottoasemat Rauman satama-alueella 27.7.2020.

Meressä Rauman satama-alueella havaittiin suuri öljylautta 25.7.2020. Veteen oli päässyt arviolta joitakin satoja litroja raakamäntyöljyä mahdollisesti säiliöaluksen lastinpurun yhteydessä. Päästön arvioitiin olevan merkittävä ja vaativan välittömiä torjuntatoimia. Satakunnan pelastuslaitos keräsi öljyä merestä sekä rajasi öljylautan puomein ja sai estettyä sen leviämisen Rauman Kanaaliin.

Raakamäntyöljy sisältää useita aineita ja aineyhdisteitä, jotka ovat haitallisia vesieliöille. Sen vuoksi Varsinais-Suomen ELY-keskus päätti ryhtyä selvittämään päästön vesistövaikutuksia. Vesinäytteitä otettiin päästön jälkeen satama-alueelta ja sen reunoilta, jotta saatiin selville mäntyöljyn sisältämien haitallisten aineiden leviäminen ja vaikutusalue.

Eri aineiden haitallisuus vesieliöille voidaan arvioida raakamäntyöljyn käyttöturvallisuustiedotteessa esitettyjen ns. PNEC-arvojen avulla, jotka kuvaavat kunkin aineen haitatonta pitoisuustasoa. Rauman satama-alueella öljylaiturin edustalta otetuissa vesinäytteissä haitaton taso ylittyi pahimmillaan rasvahappojen osalta 92-kertaisesti ja muutenkin kaikissa tutkituissa pisteissä. Abietiinihapon PNEC ylittyi 131-kertaisesti samalla asemalla ja palmitiinihapon 161-kertaisesti. Palmitiinihapon haitallinen taso ylittyi kaikilla näytepisteillä. Kalakuolemia ei alueella kuitenkaan havaittu ja kalojen lyhytaikainenkaan toksisuuspitoisuusraja ei ylittynyt.

Mäntyöljyn sisältämät aineyhdisteet ovat biohajoavia vesiympäristössä – pääosa, arviolta 80 % hajoaa neljässä viikossa. Lisäksi yhdisteet ovat huonosti veteen liukenevia. Näin ollen mäntyöljyn vesistövaikutukset Rauman satama-alueella jäivät lyhytaikaisiksi ja paikallisiksi. Rauman edustan merialueen ekologinen tai kemiallinen tila ei tämän päästön seurauksena vaarantunut.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi