Keskustan kunnanvaltuutettu Tuomas Similä teki lokakuussa valtuustoaloitteen sateenkaariliputuksesta Pride-viikolla.

”Kesä-heinäkuun vaihteessa vietetään perinteikästä valtakunnallista Pride-viikkoa, jonka tarkoituksena on muistuttaa, että yhtäläiset oikeudet kuuluvat kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta riippumatta.

Tapahtumalla ei ole virallista liputuspäivää, mutta osa Suomen kunnista vetää Pride-viikolla sateenkaarilipun salkoon yhdenvertaisuuden kunniaksi. Rovaniemi oli ensimmäinen Lapin kunnista, joka liputti sateenkaarilipulla Pride-viikolla kesällä 2022.

Esitän, että Kittilässäkin otettaisiin käytännöksi sateenkaariliputus valtakunnallisella Pride-viikolla kesältä 2023 alkaen. Liputus kunnantalolla olisi varmasti toimivin ratkaisu.”

Vastauksena valtuutettujen Tuomas Similä, Pekka Rajala, Jukka Poti, Saana Veltheim ja Tiina Huilajan aloitteeseen todetaan, että asiasta on käyty keskustelua kunnan johtoryhmän kokouksessa 5.9.2022.

Sisäministeriö on ohjeistanut virastoja ja laitoksia ja myös kansalaisia liputuksen järjestämisestä. Suomessa on virallisia liputuspäiviä ja päiviä, jotka on merkitty kalenteriin liputuspäiviksi. Lipun voi nostaa salkoon muulloinkin.

Liputtaminen on hieno ja arvokas tapa näyttää iloaan ja korostaa syytä juhlaan. Liputtaminen on myös arvokas tapa osoittaa kunnioitusta tai kertoa surusta. Liputtamista ei ohjeiden mukaan tarvitse arkailla, lipun voi nostaa salkoon jo pienemmästäkin syystä. Jokaisella on oikeus liputtaa Suomen lipulla silloin, kun katsoo sen aiheelliseksi.

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Muita liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin liputuspäivinä.

Kittilän kunnan kiinteistöissä liputetaan virallisina ja vakiintuneina liputuspäivinä. Lisäksi kunnantalolla liputetaan sisäministeriön suosittelemina liputuspäivinä, kuten Eurooppa-päivänä ja lasten oikeuksien päivänä.

Kunnantalolla voidaan liputtaa myös aina kansainvälisten vierailujen aikana sekä Suomen lipulla että vierailijoiden kotimaan lipulla, jos tämä on mahdollista.

Kunnalla ei ole toistaiseksi omaa lippua, viiriä eikä erillistä liputusohjetta. Kunnan lipussa voisi tullaa esiin kunnan Ahma -logo ja viirissä kunnan vaakuna. Kunnan oman lipun ja viirin hankkiminen on mahdollista laittaa valmisteltavaksi ja kunnan oma lippu voisi olla esimerkiksi kunnantalon salossa valmisteltavien liputusohjeiden mukaisesti.

Suomessa on liputusvapaus. Jokaisella on oikeus liputtaa kansallislipulla aina kun siihen on tarve, myös kalenteriin merkittyjen liputuspäivien ulkopuolella. Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikkien valtion ja kuntien viranomaisten tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii.

Toimenpiteet yhdenvertaisuuden edistämiseksi palveluissa ja toiminnassa on erityisen tärkeää oppilaitoksissa ja kouluissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa.

Yhdenvertaisuussuunnittelu tukee hyvää hallintoa sekä henkilöstön ja palveluiden kehittämistä. Kittilän kunnassa ei ole toistaiseksi hyväksytty yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Tasa-arvon edistämiseen velvoittaa Suomessa tasa-arvolaki eli laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986). Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä sen toteuttamiseksi parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä.

Tasa-arvolaki sisältää syrjintää ja tasa-arvon edistämistä koskevia säännöksiä sekä säännöksiä lain valvonnasta ja seuraamuksista. Tasa-arvolaissa kielletään syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella. Kiellettyä on sekä välitön että välillinen sukupuolisyrjintä samoin kuin seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä.

Yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun yhteydessä tulee kuulla kuntalaisia. Yhdenvertaisuussuunnitelmassa voidaan nostaa esille useita erilaisia toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta voitaisiin lisätä.

Kittilän kunnanhallitus päätti keskiviikkona, että kunta ei ota käyttöön sateenkaariliputusta Pride-viikkona.

Hallitus päätti, että kunta noudattaa sisäministeriön liputusohjeita ja kunnan lipputangoissa käytetään virallisina liputuspäivinä tai muina sisäministeriön suosittelemina liputuspäivinä Suomen tai EU:n lippua. Mahdollisten ulkomaisten vierailujen yhteydessä käytetään kyseisen maan virallista lippua.

Päätöstä perustellaan yhdenvertaisuuden ja tasavertaisuuden varmistamisella.

Kunnanhallitus äänesti asiasta. Saana Veltheim (vihr.) esitti, että Kittilän kunta laatii vuoden 2023 aikana yhdenvertaisuussuunnitelman ja toteuttaa Pride-liputuksen.

Äänestyksessä Veltheimin kannalle asettuivat Paula Nevalainen (vas.) ja Esa Ylläsjärvi (omk.).

Kunnanjohtaja Antti Jämsénin pohjaesitystä kannattivat Pirkko Jauhojärvi (kesk.), Tarmo Salonen (ps.), Akseli Erkkilä (kl), Sirkka Hangasvaara (kesk.) ja Aila Moksi (sd.).

Valtuustoaloitteen sateenkaariliputuksesta olivat allekirjoittaneet Tuomas Similä (kesk.), Pekka Rajala (kesk.), Jukka Poti (kok.), Saana Veltheim (vihr.) ja Tiina Huilaja (vihr.)

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi