© Copyright European Union 2023 – NA

Euroopan komissio antoi tänään lainsäädäntöehdotuksen, jolla helpotetaan vammaisten henkilöiden oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen varmistamalla, että he voivat tasavertaisesti nauttia erityisehdoista, positiivisesta erityiskohtelusta ja pysäköintioikeuksista vieraillessaan toisessa jäsenvaltiossa. Komissio ehdottaa standardoidun eurooppalaisen vammaiskortin käyttöönottoa ja nykyisen vammaisille henkilöille tarkoitetun eurooppalaisen pysäköintiluvan vahvistamista. Sekä kortti että lupa tunnustettaisiin kaikkialla EU:ssa.

Eurooppalainen vammaiskortti

Jos henkilöiden vammaisasemaa ei tunnusteta ulkomailla, heille ei tarjota muissa EU-maissa erityisehtoja ja -kohtelua, kuten ilmaisia pääsylippuja ja/tai ensisijaista pääsyä, alennettuja maksuja tai henkilökohtaista apua. Tämän ongelman ratkaisemiseksi komissio ehdottaa standardoidun eurooppalaisen vammaiskortin luomista.

Eurooppalainen vammaiskortti olisi tunnustettu todiste vammaisuudesta kaikkialla EU:ssa, ja sillä saisi yhtäläiset erityisehdot ja -kohtelun julkisissa ja yksityisissä palveluissa, kuten liikenteessä, kulttuuritapahtumissa, museoissa, urheilu- ja vapaa-ajankeskuksissa tai huvipuistoissa. Kortin myöntäisi kansallinen toimivaltainen viranomainen, ja se täydentäisi nykyisiä kansallisia kortteja tai todistuksia.

Eurooppalaisen pysäköintiluvan parantaminen

Yksityisautoilu on monien vammaisten henkilöiden itsenäisyyden tae, sillä se on heille paras tai ainoa mahdollisuus matkustaa ja liikkua itsenäisesti. Nykyiseen eurooppalaiseen pysäköintilupaan ehdotettujen parannusten ansiosta vammaiset henkilöt voivat pysäköidä kaikissa EU-maissa kyseisen maan sääntöjen mukaisesti. Se on kaikkialla yhteisen mallin mukainen, se korvaa vammaisten henkilöiden kansalliset pysäköintiluvat ja se tunnustetaan kaikkialla EU:ssa.

Esteettömyyden varmistaminen

Käytön helpottamiseksi ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi ehdotetussa direktiivissä edellytetään, että EU-maat myöntävät kortit ja luvat sekä fyysisinä että digitaalisina versioina. julkaisevat korttien ja lupien myöntämistä tai peruuttamista koskevat ehdot ja säännöt esteettömässä muodossa. Varmistavat, että palveluntarjoajat antavat tietoja vammaisia henkilöitä koskevista erityisehdoista ja -kohtelusta esteettömässä muodossa.

Vaatimusten noudattamisen takaamiseksi maiden on varmistettava, että vammaiset henkilöt, heitä edustavat järjestöt ja asiaankuuluvat viranomaiset voivat tarvittaessa toteuttaa toimia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sen jälkeen kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, jäsenvaltioita pyydetään määräämään sakkoja ja korjaavia toimenpiteitä, jos lakia rikotaan.

Euroopan parlamentti ja neuvosto käsittelevät seuraavaksi komission ehdotusta. Ehdotuksessa esitetään, että direktiivin hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioilla on 18 kuukautta aikaa saattaa direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Vammaisten oikeuksia koskevassa EU:n strategiassa 2021–2030 ilmoitettiin ehdotettavasta direktiivistä, jolla perustetaan eurooppalainen vammaiskortti ja vammaisille henkilöille tarkoitettu eurooppalainen pysäköintilupa. Ehdotuksella edistetään vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (UNCRPD) täytäntöönpanoa EU:ssa. EU ja kaikki sen jäsenvaltiot ovat sen sopimuspuolia. Vammaisyleissopimuksessa sopimuspuolille asetetaan velvoite tunnustaa vammaisten henkilöiden oikeus liikkumisvapauteen yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopimuspuolia velvoitetaan myös toteuttamaan tehokkaita toimia, joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäinen henkilökohtainen liikkuminen muun muassa helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan. Ehdotus on myös linjassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin sisältyvien yhtäläisten mahdollisuuksien ja vammaisten osallistamisen periaatteiden kanssa.

Tämä aloite perustuu tuloksiin, jotka on saatu vuosina 2016–2018 toteutetusta EU:n vammaiskorttia koskevasta pilottihankkeesta, johon Belgia, Italia, Kypros, Malta, Romania, Slovenia, Suomi ja Viro osallistuivat. Lisäksi siihen on sisällytetty näkemyksiä äskettäisestä julkisesta kuulemisesta, jonka yli 3 300 vastauksesta 78 prosenttia saatiin vammaisilta henkilöiltä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi