Esitutkinta historiallisen mittavasta huumausaineiden maahantuontikokonaisuudesta on valmistumassa. Kaakkois- Suomen poliisilaitos on tutkinut yhdessä Keskusrikospoliisin sekä muiden poliisilaitosten kanssa Kouvolan ja Lahden seudulla vaikuttaneen järjestäytyneen rikollisryhmän huumausaineiden laajamittaista maahantuontia ja edelleen levitystä Suomessa. Kokonaisuus lähti selviämään, kun Kaakkois-Suomen poliisi pääsi käsiksi rikollisten viestittelyyn.

Rikoskokonaisuus on Suomen mittakaavassa harvinaisen laaja niin huumausainemäärien kuin kansainvälisen toiminnan näkökulmasta. Suomessa paljastunut rikollisryhmä on toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää. Järjestelmällisesti johdettu toiminta paljastui lopullisesti kansainvälisen FBI-johtoisen operaatio Greenlightin aikana, ja poliisi epäilee sen kytkeytyvän lukuisiin muihin aikaisempiin huumausainerikostutkintoihin Suomessa. Maahantuodut huumausaine-erät ovat olleet poikkeuksellisen suuria.

Kolmen erillisen, salattuun viestijärjestelmään liittyvän esitutkinnan ketju alkaa valmistumaan Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen osalta. Esitutkinta on Kaakon alueen järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittyvistä esitutkintakokonaisuuksista suurimpia.

Nyt syyteharkintaan siirtyvät huumausainerikokset ovat tapahtuneet vuosina 2020 – 2021. Tapaus liittyy kahteen aiemmin valmistuneeseen huumausaineiden maahantuonnin kokonaisuuteen, joista olemme tiedottaneet aiemmin vuonna 2021. Linkit tiedotteisiin löydät uutisen lopusta.

Salaisten viestien kautta kiinni rikollisen organisaation johtoon

Kaakkois-Suomen poliisi takavarikoi 2020 syksyllä ensimmäiset salattuun SkyECC-viestijärjestelmän sisältävät puhelimet rikoksista epäillyiltä. Vuoden loppuun mennessä useammasta erillisestä esitutkinnasta oli takavarikoitu salattuun viestintään käytettäviä puhelimia. Esitutkinnan edetessä nämä tapaukset yhdistyivät yhdeksi kokonaisuudeksi, ja poliisille selvisi, että puhelimia käyttää huomattavan järjestäytynyt ja suurella volyymillä toimiva, erilaisia huumausaineita Suomeen tuottava organisaatio.

Erillisessä esitutkinnassa ”Lappeenrannan mieheksi” kutsuttu henkilö otettiin kiinni joulukuussa vuonna 2020. Lappeenrannan mieheltä ja hänen rikoskumppaniltaan takavarikoitiin myös SkyECC-puhelimet ja heidän todettiin toimivan osana kyseistä viestijärjestelmää käyttävää organisaatiota.

Alkuvuodesta 2021 huumeita maahantuova organisaatio ryhtyi vaihtamaan portaittain viestintäänsä uuteen Anom-viestijärjestelmään. SkyECC-puhelimia käytettiin kuitenkin vielä samaan aikaan uuden järjestelmän kanssa. Viranomaisten kerrottua maaliskuussa 2021 SkyECC-palvelimen tietojen takavarikoinnista ja salauksen purkamisesta, viimeisetkin käyttäjät siirtyivät Anom-viestijärjestelmän käyttäjiksi. Kaakkois-Suomessa rikollisen organisaation jäsenet ja toimintamallit olivat esitutkinnassa jo selvillä, kun tietoja FBI:n Anom-viestijärjestelmästä ryhdyttiin luovuttamaan.

Organisaation päätekijät otettiin kiinni maalis-huhtikuussa 2021. Kesällä 2021 esitutkintaan saatiin Ranskan viranomaisilta vielä huomattavan paljon lisää esitutkintaan liittyvää viestimateriaalia. Kaikilla kolmella salatulla järjestelmällä on Kaakkois-Suomen esitutkinnassa olleiden osalta viestitty pääasiassa vain huumausaineiden toimittamiseen liittyen: huumeiden levittämisestä, kerättävistä maksuista ja rahaerien toimittamisesta ulkomaille.

Tarkkaan johdettu ja laaja rikollisorganisaatio, jossa jokaisella oli roolinsa

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on hoitanut esitutkinnan pääasiassa Kaakossa toimivien kohteiden osalta. Kaakon kohteilla oli merkittävä rooli yhteydenpidossa ulkomaille huumausaine-erien tilaamisessa, varastointitilojen järjestämisessä sekä rahojen keräämisessä ja niiden toimittamisessa huumeita ulkomailta järjestäneille tahoille.

Isolla osalla Kaakkois-Suomen epäillyistä on jo mittavaa historiaa huumausainerikosten parissa. Yksi organisaation johtohahmoista on koko toiminnan ajan suorittanut suljetussa vankilassa edellistä tuomiota törkeästä huumausainerikoksesta. Mies piti useita kuukausia vankilassa piilotettuna SkyECC-puhelinta, jolla hän tilasi huumausaineita Suomeen ja antoi ohjeita niiden levittämisestä. Piilotettu puhelin saatiin takavarikoitua yhteistyössä Rikosseuraamuslaitoksen kanssa.

Myös kaksi muuta Kaakkois-Suomen organisaatioon kuulunutta huumeiden levittäjää on ollut toimintansa aikana valvotussa koevapaudessa, he ovat olleet suorittamassa vielä edellistä tuomiota uusien rikosten tekoaikaan.

Esitutkinnan aikana rikollisten organisaatio joutui muuttamaan muotoaan tärkeiden henkilöiden kiinniottojen vuoksi. Organisaatio oli tähän valmistautunut ja uudet toimijat nostettiin aikaisempien tilalle nopeasti, eikä toiminnassa tullut suuria katkoksia. Organisaatio ryhtyi myös käyttämään viestiryhmiä salatussa viestijärjestelmässä tehokkaamman toiminnan luomiseksi. Esitutkinnan perusteella organisaatio nostikin volyymiä vuoden 2020 aikana ja kymmenien kilojen huume-erät muuttuivat satakiloisiksi.

Kaakkois-Suomen poliisin esitutkintapöytäkirjassa syyttäjälle toimitetaan 11 henkilön rikosepäilyt. Esitutkinnan perusteella aluksi toimintaa järjestelleen Lappeenrannan miehen osalta syyttäjälle toimitetaan vain muutama huume-erä, jotka on selvitetty jo aikaisemmin käräjäoikeudessa käsiteltyjen lisäksi. Kaakkois-Suomen poliisin esitutkinnan mukaan Lappeenrannan miehen rikoskumppanina on toiminut vankilassa tuomiota suorittava mies. Kaksi Kaakkois-Suomen pääepäillyistä ovat kuuluneet huumeita maahantuoneen organisaation johtoryhmään. Muiden johtoryhmään kuuluneiden esitutkinta on kuulunut keskusrikospoliisille.

Lisäksi esitutkinnassa on selvitetty Kaakkois-Suomessa rahojen kerääjänä ja rahojen edelleen toimittajana olleen naisen sekä kolmen muun kuriirin tekemisiä. Kuriirien tehtäviin on kuulunut työnjaosta riippuen joko huume-erien, rahaerien tai molempien kuljettaminen. Neljä organisaation johtohenkilöiden lähipiirissä olevaa henkilöä siirtyy myös syyteharkintaan rahanpesijöinä. Kaakkois-Suomen suorittama esitutkinta liittyy kiinteästi useisiin, jo vuonna 2020 eri käräjäoikeuksissa käsiteltyihin huumausainerikoskokonaisuuksiin. Epäiltyjä koko Kaakkois-Suomen esitutkintakokonaisuudessa on ollut 27.

Kaakkois-Suomen nyt valmistuvassa esitutkintakokonaisuuden rikoksesta epäillyt eivät kuulu niin sanottuihin tunnuksellisiin rikollisryhmiin. Organisaatio on kuitenkin toiminut hyvin hierarkkisesti ja kaikilla toimijoilla on ollut omat tehtävänsä. Perinteisistä huume-eräkohtaisista palkkioista poiketen nyt esitutkinnassa olleella rikollisella organisaatiolla on ollut käytössä myös kuukausipalkka. Eri tehtävissä toimineille on sovitusti maksettu kuukausittain kiinteää palkkaa tehtävien hoitamisesta.

Huumausaine-erät olivat suuria

Välitettävinä huumausaineina ovat pääasiassa olleet ulkomailta Suomeen toimitettu kokaiini, amfetamiini ja marihuana. Muutamissa erissä on välitetty myös ekstaaseja ja Subutex-tabletteja. Käytännössä kaikki Suomessa yleisimmin käytettävät huumausaineet ovat kuuluneet tuotavien huumausaineiden listalle.

Kaakkois-Suomessa esitutkinnassa esiintyvät erät ovat pääasiassa kokaiinin osalta muutamissa kiloissa ja amfetamiinin ja marihuanan osalta kymmenissä kiloissa. Erät on jaettu esitutkinnassa kahteenkymmeneen rikosnimikkeeseen, joista yksi erä käsittää sekä maahantuontia että edelleen levitystä. Kokonaisuudessaan Kaakkois-Suomen epäiltyjen esitutkinnassa on selvitetty noin 13 kilon kokaiinin, 190 kilon amfetamiinin ja 461 kilon marihuanan levitystä Suomeen. Esitutkinnan aikana Kaakkois-Suomen poliisilaitos on takavarikoinut yhteensä noin 12 kiloa marihuanaa, 22 kiloa vahvaa amfetamiinia, 4000 ekstaasia sekä pienempiä määriä muita huumausaineita.

Käteistä rahaa on rahakuriireilta ja rahanpesijöiltä takavarikoitu yhteensä yli 260 000 euroa. Käteisen rahan virtaus on esitutkinnan perusteella kasvanut samassa suhteessa huumausaineiden maahantuonnin kanssa vuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Loppuvaiheessa rahaa on liikutettu satoja tuhansia euroja viikossa ja yhden rahakuriirin viimeinen, takavarikkoon päätynyt käteiserä oli yksistään 168 900 euroa.

Harvinaisen pitkäkestoinen esitutkinta

Esitutkinta on Kaakkois-Suomen järjestäytyneeseen rikollisuuteen keskittyvistä esitutkintakokonaisuuksista suurimpia. Asiasta on vastaavilla termeillä tiedotettu jo useamman kerran vuoden 2021 aikana.

Rikoskokonaisuus on suurentunut jatkuvasti saatujen uusien viestimateriaalien ja suoritetun esitutkinnan perusteella. Sekä salaisten viestien valtava määrä että tutkinnan laajentuminen askel kerrallaan on vaatinut rikostutkijoilta pitkäjänteistä työtä pitkällä aikavälillä. Ulkomaille tehty viranomaisyhteistyö vei myös kuukausia. Suureen viestimassaan liittyvät kuulustelut ovat myös olleen pitkiä.

Pitkästä esitutkinnasta johtuen henkilöön kohdistuvia pakkokeinoja ei ole käytetty esitutkinnan loppuvaiheeseen asti muuten kuin kahden päätekijän osalta, jotka ovat edelleen vangittuina.

Rikoksen selvittämisellä suora vaikutus huumausainekauppaan

Kaakkois-Suomessa viimeisimpien jätevesitutkimuksien mukaan Kotka ja Kouvola ovat olleet huumausaineiden käytössä valtakunnan kärjessä. Myös Suomen isoimpien kaupunkien mittauskäyrissä amfetamiinin ja kokaiinin käyttö on lisääntynyt tasaisesti, joskin suuremmilla harppauksilla aina kevääseen 2021 saakka. Tuolloin amfetamiinin ja kokaiinin määrä jätevedessä lähti jyrkkään laskuun. Kokaiinin osalta mittaustulokset normalisoituivat jo kesän 2021 aikana, mutta vielä joulukuussa 2021 amfetamiinin määrät eivät mittauksien mukaan olleet palautuneet, vaan jatkoivat edelleen laskuaan. Kotkan ja Kouvolan jätevesistä ei tehty vuonna 2021 mittauksia, joten alueellista tilastoa ei ole saatavilla kiinniottojen vaikutuksesta Kaakkoon. Yleisesti ottaen maakunnat kuitenkin seuraavat Helsingin määriä.

Lisäksi esitutkinnassa on saatu kattavan materiaalin ja huolellisen esitutkinnan kautta selvitettyä huumausaineiden levittäjiä ylimmältä, Suomeen ja Kaakkois-Suomen alueelle levittävältä tasolta. Näiden henkilöiden saaminen esitutkinnasta syyteharkintaan ei ole jokapäiväistä.

Lue myös esitutkintakokonaisuudesta 28.1.2022 klo 9.50 julkaistu yhteistiedote (KRP, Helsingin poliisilaitos, Kaakkois-Suomen poliisilaitos): Esitutkinnat: Rikollisorganisaatio toi Suomeen 1700 kiloa huumeita vuoden aikana – paljastui viestittelynsä takia – Poliisi

 

Mistä rikoskokonaisuudesta on kyse?

5.10.2021: Törkeä huumausainerikos syyteharkintaan – epäiltynä lappeenrantalaismies – Poliisi
4.2.2021, Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tiedote: Kansainvälinen huumausainerikos selvitetty, yksi tekijöistä toimi Lappeenrannassa – Poliisi
4.2.2021, yhteistiedote KRP, Kaakkois-Suomen, Pohjanmaan, Helsingin ja Hämeen poliisilaitokset: Rikollisryhmä salakuljetti jättimäärän huumeita kukkien seassa Suomeen – katukauppa-arvo 20 miljoonaa euroa – Poliisi

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi