Euroopan komissio on 18.10. antanut suosituksensa teleyrityksille asetettavista velvoitteista tilaajayhteys- ja laajakaistatukkumarkkinoilla. Suositusta edelsi komission käynnistämä niin kutsuttu toisen vaiheen tutkinta sekä Viestintäviraston, Euroopan komission ja Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten (BEREC) kanssa käydyt neuvottelut. Tutkinnan kohteena olivat Viestintäviraston huomattavan markkinavoiman päätösluonnokset ja viraston ehdottamat velvoitteet tukkumarkkinan kilpailuongelmien poistamiseksi. Suosituksessaan komissio pitää kiinni kannastaan, etteivät Viestintäviraston teleyrityksille esittämät velvoitteet ole riittäviä.

Komission suosituksen mukaan Viestintäviraston olisi joko muutettava ehdotettuja velvoitteita tai peruttava ne. Komission suosituksen mukaan Viestintäviraston olisi määrättävä kaikille huomattavan markkinavoiman yrityksille kustannuslähtöiset metallijohdintilaajayhteyksien hintakatot. Hintataso sen sijaan voitaisiin määritellä myöhemmässä vaiheessa asianmukaisen kustannuslaskentamallin perusteella. Myös valokuitutilaajayhteyksille olisi asetettava kustannuslähtöisyysvelvoite, ellei virasto osoita, että vähittäistasolla vallitsee merkittävä kilpailupaine.

Komissio suosittaa myös edelleen kohdistamaan hintasääntelyä laajakaistatukkumarkkinalle vähintään 8 Mbit/s laajakaistatukkutuotteille sekä asettamaan velvoitteita myös alle 8 Mbit/s laajakaistatukkutuotteille.

“Viestintävirasto analysoi nyt tarkoin Euroopan komission suosituksen sisällön. Sen jälkeen virasto tekee tarvittavat, Suomen lainsäädännön nojalla mahdolliset sekä perustellut muutokset asetettaviin velvoitteisiin. Komission suosituksen painoarvoa lisää erityisesti se, että myös muut kansalliset sääntelyviranomaiset ovat tukeneet komission näkemystä. Toisaalta Viestintävirastolla on paras osaaminen arvioida nimenomaan Suomen tilannetta ja täällä esiintyviä kilpailuongelmia”, arvioi Viestintäviraston pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka.

Viestintäviraston tulee kuukauden kuluessa komission suosituksen antamisesta antaa lopulliset huomattavan markkinavoiman päätökset. Jos asetettaviin velvoitteisiin tehdään merkittäviä muutoksia, virasto kuulee toimijoita ennen päätösten antamista. Viestintävirasto on direktiivin mukaisesti ilmoittanut komissiolle vain ne päätösluonnokset, jotka koskevat sisämarkkinoiden kannalta merkityksellisiä teleyrityksiä. Näitä on Viestintäviraston mukaan kahdeksan.

Euroopan komission tiedote on komission internetsivuilla.

Tilaajayhteys on se televerkon osa, jota käytetään laajakaistaliittymän tarjoamiseksi teleyrityksen verkon keskukselta loppuasiakkaalle. Toimiessaan muualla kuin omalla toimialueellaan liittymän myynyt palveluyritys vuokraa tilaajayhteyden toimialueen teleyritykseltä. Tilaajayhteysmarkkinan terve hinnoittelu on edellytys sille, että teleyritykset pystyvät kilpailemaan toistensa toimialueilla ja kykenevät täten tarjoamaan kuluttajille edullisia laajakaistapalveluja. Tilaajayhteyttä käytettäessä teleyrityksellä on käytössään omia aktiivilaitteita, joilla ohjataan ja hallitaan itse tiedonsiirtoa fyysisessä tilaajayhteydessä. Tilaajayhteys ja tiedonsiirron ohjaus ja hallinta muodostavat laajakaistatukkutuotteen. Toimiessaan muualla kuin omalla toimialueellaan liittymän myynyt palveluyritys vuokraa laajakaistatukkutuotteen, joka sisältää sekä tilaajayhteyden että tiedonsiirron ohjauksen ja hallinnan. Siten palveluyritys voi tarjota laajakaistapalveluja ilman, että sen tarvitsee tuoda omia aktiivilaitteita tiedonsiirron ohjaukseen ja hallinnointiin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi