Johtaja Sirkka Jakosen juhlapuhe Vaalijalan kuntayhtymän Puulan palvelukodin vihkiäis- ja siunausjuhlassa Kangasniemellä 16.10.2012 klo 13.

Puulan palvelukoti on Vaalijalan kuntayhtymän viides uusi palvelukoti. Asukkaat ovat muuttaneet palvelukotiin lapsuuden kodeistaan, toisista asumisyksiköistä sekä Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta. Palvelukoti on merkinnyt Kangasniemelle kymmentä uutta työpaikkaa. Tätäkin palvelukotia on ollut rahoittamassa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA ja samalla määrittämässä hyvän asumisen kriteereitä. Laitosmaisen hoidon vähentäminen etenee suunnitelmallisesti ja hallitusti.

Kehitysvammaisella ihmisellä oikeus omaan kotiin ja tavalliseen elämään

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus omaan asuntoon, omaan kotiin. On hienoa, että Itä-Suomessa on tehty paljon arvokasta työtä sen eteen, että kehitysvammaiset henkilöt voivat lähteä lapsuudenkodistaan omaan elämään ja ettei asumisen vuoksi tarvitse jäädä myöskään laitoshoitoon.

Itä-Suomessa tarvitaan eritasoisten asumispalveluiden ohella edelleen myös kuntoutuskeskuksia erityisalojen asiantuntemuksen tukikohtana ja kehittämiskeskuksina. Silloin kun asumisessa ja päivittäisessä elämässä vaikkapa sairauden yllättäessä, keinot loppuvat ja tarvitaan erityisasiantuntemusta, on tärkeää saada palvelua niin kunnan perusterveydenhuollosta ja sosiaalihuollosta kuin tarvittaessa myös Vaalijalan kuntoutuskeskuksesta.

Vaalijala ja Kangasniemen kunta kantavat vastuutaan

Esitän Vaalijalan kuntayhtymälle Itä-Suomen aluehallintoviraston puolesta lämpimän kiitoksen, että se on määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti edistänyt kehitysvammaisten ihmisten palvelujen kehittämistä alueella. Kuntayhtymä kantaa erinomaisella tavalla vastuutaan kehitysvammaisten asumispalvelujen järjestämisessä kuten myös asiakkaittensa tarvitseman tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä, .

Vaalijala on esimerkillisesti ottanut tehtävänsä kehitysvammaisten erityishuollon kuntayhtymänä tunnollisesti ja tehnyt avointa yhteistyötä alueensa kuntien kanssa. Kehitysvammaisten asumispalvelujen lisääminen alueellamme ei olisi näin hyvässä mallissa ilman Vaalijalan merkittävää panostusta asiaan ja hyvää yhteistyötä alueen kuntien kanssa.  Rohkaisen kuntayhtymää edelleen puolustamaan erityisasiantuntijuuttaan – ja samalla kehitysvammaisten henkilöiden oikeuksia.

Kiitos ja arvostus tulee osoittaa myös kunnille, jotka ovat ottaneet vastaan ojennetun käden. Kangasniemi on esimerkki vastuuta kantavista kunnista, jotka haluavat hoitaa oman kuntansa ja seutukuntansa kehitysvammaisten asumisasiat kuntoon käyttäen siihen saatavilla olevaa monipuolista asiantuntemusta.

Vammaispolitiikka vahvassa kehityksessä

Vammaispolitiikka on ollut vahvassa kehityksessä ja tästä merkittävinä ilmaisuina ovat esimerkiksi YK:n vammaisten oikeuksien yleissopimus ja 2010 valmistunut Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO. Keskeinen kysymys on vammaisten ihmisten ihmis- ja perusoikeuksien varmistaminen. VAMPO ohjelmassa esitetään toimenpiteitä vammaisten ihmisten elinolojen parantamiseksi. Ohjelman mukaan kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Tavoitteena on rakentaa yhteiskuntaa, jossa toteutuvat kaikkien henkilöiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys.

Haasteellista on laitoskeskeisyydestä ja laitosmaisesta ajattelusta ja toimintakäytännöistä luopuminen. Tarvitaan luovuutta uudenlaisten asumis- ja palvelukonseptien kehittämiseksi. Tämä edellyttää myös sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen sisältöjen uudistamista ja henkilöstön täydennyskoulutusta sekä ennen kaikkea oikeaa asennetta.

Kunnassa on tärkeää kehittää palveluja kaikille kuntalaisille, ei vain erityispalveluja erityisryhmille toki niitäkään unohtamatta. Palveluja tulisi voida räätälöidä erilaisiin tuen ja avun tarpeisiin.

Hyvään asumiseen ja elämiseen kuuluvat harrastukset ja osallistuminen

Kehitysvammaisten palvelut on järjestettävä niin, että ne tukevat itsenäistä elämää. Vammaispalvelulain uudistuksen myötä on haluttu mahdollistaa hyvän asumisen lisäksi yhä enemmän liikkumista oman kodin ulkopuolella. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi tärkeää on tärkeää turvata kaikille kuntalaisille yhtäläiset harrastus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä monimuotoinen toiminta seurakunnissa.

Uusia asumispalveluja järjestettäessä tulee varoa uuslaitostumista. Vaikka asumisen ulkoiset puitteet olisivat kuinka hyvät jopa hienot, asukkaiden viihtyvyys ja hyvä olo tulee kuitenkin heidän kokemasta kohtelusta ja suhtautumisesta. Jokaista asumisyksikköä tulee johtaa ajatellen, että se on asukkaittensa oma koti. Asukkaita tulee kuunnella herkällä korvalla niin, että heillä olisi yksilöllisiä vaihtoehtoja ja valinnanmahdollisuuksia omien asioidensa suhteen. Osaavan johdon ja henkilöstön avulla palvelukoteihin voidaan luoda selkeä ja asiakaslähtöinen toiminta-ajatus, johon henkilökunnan on helppo sitoutua. Asukkaiden hoivan ja palvelun laadusta tulisi voida aina avoimesti puhua kodin sisällä. Silloin jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen ja kehittää hyvää yhteiseloa.

Hyvät Puulan palvelukodin työntekijät: toivon teille jokaiselle henkilökohtaisesti herkkyyttä kuunnella ammattitaidollanne talon asukkaiden toiveita, tarpeita, haaveitakin!  Sen jälkeen toivon luovuutta ja rohkeutta panna suunnitelmat ja hyvät ideat käytäntöön. Kuunnelkaa riittävästi myös asukkaiden läheisiä, sillä usein heillä on asioista sellaista arvokasta tietoa, mitä päivittäisessä elämässä tarvitaan. Älkää antako turhien sääntöjen ja rutiinien rajoittaa asukkaitten oikeutta olla kotonaan.

Hyvät palvelukodin asukkaiden läheiset: vierailkaa usein tässä kodissa ja tuokaa oma tärkeä panoksenne tämän kodin asukkaiden elämänlaadun ylläpitämiseksi.

Hyvä palvelukodin väki, antakaa arkihuumorin kukkia!

Tehkää yhdessä asukkaiden kanssa asumisesta Puulan palvelukodissa elämisen makuista elämää!

Hyvät Puulan palvelukodin asukkaat, minulla on ilo toivottaa Itä-Suomen aluehallintoviraston puolesta Onnea ja siunausta uuteen kotiin!

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi