Sivistysvaliokunta esittää muutoksia hallituksen esitykseen ensi vuoden budjetista. Valiokunta pitää kuitenkin talousarvioesitystä vuodelle 2013 opetus- ja kulttuuriministeriön osalta pääosin hyvänä, kun otetaan huomioon julkisen talouden realiteetit ja valtiontalouden välttämättömät säästöratkaisut.

Sivistysvaliokunta korostaa valtiovarainvaliokunnalle antamassaan lausunnossa (SiVL 10/2012 vp — HE 95/2012 vp), että koulutuksen korkean laadun ylläpito ja oppimisen edistäminen kaikilla koulutusasteilla ja eri koulutusmuodoissa on Suomen menestymisen kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Lausuntonaan sivistysvaliokunta esittää, että valtiovarainvaliokunta lisäisi kuitenkin 300 000 euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen määrärahoihin ja 10 miljoonaa euroa oppilaitosten perustamiskustannusten avustuksiin ja korottaisi vastaavasti toteutusaikaista myöntämisvaltuutta.

Sivistysvaliokunta pitää oppisopimuskoulutukseen suunnattuja säästötoimia kokonaisuudessaan erittäin valitettavina ja esittää 1,5 miljoonan euron korotusta oppisopimuksena järjestettävän koulutuksen käyttökustannusten valtionosuuksiin. Lisäksi valiokunta esittää 30 000 euron lisäystä Lukukeskuksen yleisavustukseen.

Sivistysvaliokunta teki myös kaksi lausumaehdotusta. Valiokunta esittää, että eduskunta edellyttäisi, että hallitus koulurakennusten kasvavan korjausvelan ja homehaittojen poistamiseen tähtäävän kokonaisohjelman puitteissa turvaa ohjelman mukaisen riittävän valtion rahoitusosuuden ja edistää alan koulutuksen kehittämistä ja pätevyysvaatimusten määrittelyä.

Toisena lausumana valiokunta esittää, että eduskunta edellyttäisi kirjastojen lainauskorvausjärjestelmää uudistettavan siten, että se kattaa yleisten kirjastojen lisäksi myös opetusta ja tutkimusta palvelevat kirjastot ja että lainauskorvausten määrä selkeällä pitkän aikavälin ohjelmalla nostetaan kirjailijoiden kannalta kohtuulliselle tasolle. Valtiovarainvaliokunta päättää aikanaan lausumaehdotusten mahdollisesta sisällyttämisestä omaan mietintöönsä.

Lausunto sisältää kaksi eriävää mielipidettä.

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi