Talousvaliokunta tukee hallituksen esitystä valtion erityisrahoitusyhtiön Finnveran riskinoton lisäämistä vientitakuutoiminnassa (TaVM 8/2012 vp — HE 68/2012 vp). Tarkoituksena on tavanomaisesta poikkeavan vientituen antaminen hankkeille, jotka arvioidaan kilpailu- tai elinkeinopoliittisesti Suomen kannalta poikkeuksellisen tärkeiksi.

Valiokunta pitää lakimuutosta perusteltuna. Valtion vientitakuista annettua lakia muutettaisiin siten, että tärkeiden elinkeinopoliittisten tai kilpailukykyyn liittyvien perusteiden nojalla vientitakuu voitaisiin myöntää silloinkin, kun vientiin tai ulkomaille suuntautuvaan investointiin liittyvä kaupallinen riski on niin suuri, että tavanomaisen riskiarvioinnin perusteella vientitakuuta ei voitaisi myöntää.

Lisäksi vientitakuiden enimmäisvastuuraja ehdotetaan korotettavaksi nykyisestä 1 000 miljoonasta eurosta 2 500 miljoonaan euroon. Erityisrahoitusyhtiön johtohenkilöt toimisivat rikosoikeudellisella virkavastuulla ja vahingonkorvausvastuu määräytyisi heidän osaltaan vahingonkorvauslain mukaisesti.

Koska muutoksella tuetaan lähinnä kaikkein suurimpia vientihankkeita, talousvaliokunta haluaa painottaa, että myös pienten ja keskisuurten yritysten vientiponnisteluita olisi tuettava yhtäläisesti. Valiokunta ehdottaakin, että valtioneuvosto selvittäisi pk-yritysten viennin takuujärjestelmän toimivuuden ja siihen liittyvät kehittämistarpeet. Asiantuntijakuulemisissa on tullut esille, että kilpailijamaissa on Suomea kilpailukykyisempiä viennintakausjärjestelmiä.

Vientitakuujärjestelmän jatkokehittämisessä voisi olla tarkoituksenmukaista tehdä analyyttinen eurooppalaisten maiden viennintukemisjärjestelmien vertailu ja näiden tulosten pohjalta arvioida tarve muuttaa Suomen järjestelmää tarvittavilta osin.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2012 lopussa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi