Eduskuntatalo, pääjulkisivu lokakuussa 2022.

Kuvaaja: Pirjo Tuominen / Eduskunta

Eduskunnan pääsihteeri on 12.2.2024 päättänyt pidättää eduskunnan virkamieslain 43.2 §:n 1 kohdan perusteella eduskunnan kanslian virkamiehen virantoimituksesta tähän kohdistuvan keskusrikospoliisin esitutkinnan ajaksi.

Virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tietosuojarikoksesta epäilty henkilö on työskennellyt eduskunnan kanslian turvallisuusosastolla. Sisäisessä tarkastuksessa esiin tullut tapaus liittyy turvallisuusselvitysmenettelyasiakirjojen käsittelyyn ja säilytykseen vuodesta 2017 tammikuuhun 2023.

Poliisin epäilyn mukaan eduskunnassa työskennellyt henkilö on tallentanut ja säilyttänyt turvallisuusselvityksissä käytettäviä henkilötietoja lainvastaisesti. Epäilty tekokokonaisuus ajoittuu vuosille 2017–2023.

Esitutkinnan alkuvaiheessa saatujen tietojen perusteella on syytä epäillä, että tietosuojaloukkauksen kohteeksi on joutunut todennäköisesti yli 1000 henkilöä. Suuri henkilömäärä johtuu siitä, että epäillyn rikoksen tekovuosina eduskunnassa on työskennellyt laaja joukko virkamiehiä, rakennusurakoitsijoita sekä näiden aliurakoitsijoita. Edellä mainitulle henkilöjoukolle on tehty turvallisuusselvitykset, joiden henkilötietoihin tietosuojarikos on kohdistunut.

Turvallisuusselvityksiä ei tehdä kansanedustajille, joten he eivät ole loukkauksen piirissä.

– Tässä vaiheessa poliisi keskittyy asianomistajien tavoittamiseen sekä heidän vaatimusten selvittämiseen. Esitutkinnan ennakoidaan valmistuvan kevään aikana, kertoo Keskusrikospoliisin tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Tomi Taskila.

Poliisilla ei ole viitteitä siitä, että väärin säilytettyjä tietoja olisi käytetty rikolliseen tai muuhun vahingolliseen toimintaan.

9 luku Virantoimituksesta pidättäminen 43 § (30.12.2015/1681)

Jos virkamiehen irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisanomisaika on kulunut loppuun, hänet on pidätettävä  virantoimituksesta,  jollei  korkein  hallinto-oikeus erityisestä syystä toisin määrää. Jos virkamies on pantu viralta tai virkasuhde on purettu, hänet on heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoimaa.

Virkamies voidaan lisäksi pidättää virantoimituksesta:

1) rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä;

 

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi