© Laura Kotila | Valtioneuvoston kanslia

Hallitus linjasi neuvottelussaan keskiviikkona 11. marraskuuta toimenpiteistä, joilla voidaan auttaa identiteettivarkauden kohteeksi joutuneita henkilöitä ja parantaa henkilön identiteetin suojaa.

Hallitus linjasi seuraavista toimenpiteistä:

Psykososiaalisen ja muun tuen varmistaminen sekä jälkihoidon koordinaatio

Sosiaali- ja terveysministeriö varmistaa, että psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreille tarjotaan edelleen psykososiaalista ja muuta tukea. Tukea tarjotaan useiden eri tahojen ja kanavien kautta tarvittavan ajan. Ministeriö myös seuraa ja koordinoi tilanteen jälkihoitoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietolain muutos ja resurssien vahvistaminen

Hallitus antoi 5. marraskuuta 2020 eduskunnalle lakiesityksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2021. Ehdotetun muutoksen myötä velvoite Kanta-palveluihin liittymiseen laajenisi koskemaan kaikkia asiakas- tai potilastietojärjestelmiä käyttäviä palveluntarjoajia. Niiden käyttämien tietojärjestelmien tulisi läpäistä Kanta-palveluiden yhteentoimivuuden testaus ja tietoturvallisuuden arviointilaitoksen suorittama tietoturvallisuuden arviointi.
Hallitus varmistaa lain tehokkaan toimeenpanon mm. osoittamalla sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralle ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle lisäresursseja. Voimavaralisäyksillä parannetaan tietojärjestelmien käytön ohjausta ja valvontaa.

Henkilötunnuksen muuttaminen

Nykylainsäädännössä kriteerit henkilötunnuksen muuttamiseksi ovat tiukat eikä niitä voida soveltaa ennakollisesti ehkäisemään henkilötunnusten rikollista tai muuta merkittävää vahingollista käyttöä. Hallitus valmistelee tämän vuoksi lakimuutoksen joka, rajatuissa tilanteissa, kuten tietomurtojen yhteydessä, antaa mahdollisuuden muuttaa henkilötunnusta identiteetin väärinkäyttämisen rajoittamiseksi.

Yksi yhteinen sulkupalvelu kaikille viranomaiskielloille

Tietomurron uhreiksi joutuneiden elämänhallinnan kannalta on tärkeää, että tietojen väärinkäyttämistä voi ehkäistä mahdollisimman helposti.

Kielto- ja estopalveluiden tiedot ja linkit on jo koottu suomi.fi-sivustolle. Digi- ja väestötietovirasto, valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö selvittävät mahdollisuudet rakentaa yksi yhteinen sulkupalvelu myös yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Palvelussa voisi tehdä kaikki erilaiset viranomaiskiellot yhdestä paikasta. Palvelun arvioidaan olevan valmis ensi vuoden loppuun mennessä.

Valtiovarainministeriö asettaa koko henkilötunnusjärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä uudistavan hankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on selkiyttää ja ohjata henkilötunnuksen käyttöä yksilöinnissä, ei tunnistamisessa.

Viestintä henkilötunnuksen käsittelyä koskevista käytännöistä

Tehostetaan kansalaisviestintää henkilötunnuksen ja muiden henkilön identiteettiin liittyvien tietojen asianmukaisesta käytöstä eri palveluissa. Henkilötunnus on yksilöivä, sitä ei saa lain mukaan käyttää tunnistamiseen. Myös tietosuojavaltuutettu on arvioimassa linjan tiukentamista.

Toimijoiden (valtiovarainministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Traficom, poliisi ja Finanssivalvonta) yhteistyöllä ohjataan henkilötunnuksen ja siihen liittyvien muiden henkilötietojen käyttötapoja yhteiskunnassa. Tällä halutaan varmistaa, että henkilötunnusta käytetään jatkossa vain yksilöintitarkoituksessa. Tietosuojavaltuutettu valvoo henkilötietojen käsittelyä yleistoimivaltaisena viranomaisena.

Muut pidemmän aikavälin toimet

Valtiovarainministeriössä jatketaan digitaalisen henkilöllisyyden hanketta, jonka tavoitteena on kehittää digitaalinen henkilöllisyystodistus. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuoden 2022 aikana.

Digitaalisen turvallisuuden periaatepäätös (tehty 8.4.2020) toimeenpannaan.

Ryhdytään valmistelemaan kuluttajasuojalakiin muutoksia, joilla laajennettaisiin vahvan tunnistautumisen vaatimus koskemaan esimerkiksi verkossa tehtäviä ostoksia luotolla erissä maksettaessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi