Lounais-Suomen poliisi selvittää maskulaiseen kouluun perjantaina kohdistettua uhkaa.

Lounais-Suomen poliisi sai perjantaina kello 12.38 tiedon, jonka mukaan Maskussa sijaitsevaan yläkouluun kohdistuisi uhkaa.

Nopean selvitystyön jälkeen poliisi tavoitti uhkauksen tehneet henkilön ja puhutuksessa kävi ilmi, että kyse ei ollut todellisesta uhkasta. Uhkauksen teosta epäillään neljää nuorta, jotka tavoitettiin Mynämäessä sijaitsevasta yläkoulusta. Poliisi jatkaa asian selvittämistä.

Koululaisiin tai koulun henkilökuntaan, kummassakaan koulussa, ei missään vaiheessa kohdistunut konkreettista uhkaa.

Poliisi suhtautuu jokaiseen kouluun kohdistuvaan uhkaustapaukseen vakavasti, ja jokainen tapaus selvitetään välittömästi. Poliisi muistuttaa, että perättömän vaarailmoituksen tekeminen on rikos ja tällaisia uhkauksia ei tule esittää vitsillä.

Poliisi muistuttaa perättömien uhkausten seurauksista

Hämeen poliisille on tullut viime päivien aikana ilmoituksia eri kouluihin kohdistuneista uhkauksista. Kaikki uhkaukset ovat osoittautuneet perättömiksi. Lisäksi on tullut erilaisia huolestuneita yhteydenottoja opettajilta, vanhemmilta ja muilta kansalaisilta mahdollisisita huolta tai pelkoa aiheuttavista tilanteista.

Hämeen poliisille on tullut viime päivien aikana ilmoituksia koulu-uhkauksista, jotka ovat osoittautuneet perättömiksi. Nämä uhkaukset on toistaiseksi todettu perättömiksi jo niin varhaisessa vaiheessa, että ne eivät ole ehtineet aiheuttaa kovin suuria toimenpiteitä.

Poliisi kuitenkin suhtautuu jokaiseen ilmoitukseen vakavasti ja reagoi asiaan tarvittavin toimenpitein. Perätön ilmoitus tai uhkaus vaarallisesta tapahtumasta on rikos.

Perättömän ilmoituksen johtaessa viranomaistoimenpiteisiin tai jos ilmoitus muuten aiheuttaa kuluja, jäävät syntyneet kustannukset perättömän ilmoituksen tekijän maksettaviksi, iästä riippumatta. 15 vuotta täyttäneiden osalta asia käsitellään rikosprosessissa ja alle 15-vuotiaden osalta tehdään lastensuojeluilmoitus, mikä voi johtaa lastensuojeluviranomaisten toimenpiteisiin. Vahingonkorvausvelvollisuus on jo alakouluikäisellä lapsella.

Poliisi muistuttaa vanhempia, että lasten kanssa on syytä keskustella siitä, mitä seurauksia edellä kuvatusta toiminnasta voi aiheutua.

Kansalaiset huolissaan

Eri tahoilta on tullut myös erittäin paljon yhteydenottoja erilaisista huolta aiheuttavista asioista tai sellaisista asioista, joiden epäillään voivan johtaa uhkaavaan tilanteeseen. Näitä ilmoituksia on tullut opettajilta, vanhemmilta ja muilta kansalaisilta. Poliisi ottaa myös nämä ilmoitukset vakavasti ja tutkii niistä jokaisen. Esimerkkinä yhteydenotoista ovat aseiden säilyttämiseen liittyvät ilmoitukset ja huolet.

Aseita säilytettävä huolellisesti

Poliisi muistuttaakin aseluvanhaltijoita siitä, että ampuma-aseiden oikeanlainen säilyttäminen on yksi aseturvallisuuden keskeisimmistä seikoista. Ampuma-aselaki velvoittaa säilyttämään ampuma-asetta, aseen osia, patruunoita sekä erityisen vaarallisia ammuksia siten, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole. Alle 18-vuotiaan rinnakkaisluvalla hallussaan pitämien ampuma-aseiden, aseen osien ja patruunoiden huolellisesta säilyttämisestä vastaa kyseisen ampuma-aseen ja aseen osan pääluvan haltija.

LAKI PERÄTTÖMÄSTÄ VAARAILMOITUKSESTA:

Perätön vaarailmoitus on yksi yleisvaarallisten rikosten ryhmään kuuluva teko, jolle on tunnusomaista seurausten mittavuus. Siinä tekijä ilmoittaa valheellisesti jonkin vaaratilanteen olevan käsillä.

Suomen rikoslaissa teosta säädetään 34 luvun 10 §:ssä:

Joka tekee pommista, tulipalosta, merihädästä, suuronnettomuudesta tai muusta vastaavasta hädästä tai vaarasta perättömän ilmoituksen, joka on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua, on tuomittava perättömästä vaarailmoituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Säännös kattaa monenlaiset vaaratilanteet, mutta ei kuitenkaan vähäistä hätää tai vaaraa. Ilmoituksen tekotapaa ei ole yksilöity, vaan se voidaan tehdä puhelimella, kirjeellä, sähköpostilla tai muulla tavoin. Säännökseen ei myöskään sisälly periaatteellista estettä sille, että ilmoitus tehdään muulle henkilölle tai organisaatiolle kuin viranomaiselle. Jos vaara on käsillä, jo perättömän ilmoituksen tekeminen on rangaistavaa. Rangaistavuuden edellytyksenä on kuitenkin se, ettei vastaanottaja miellä ilmoitusta perättömäksi. Rangaistus langetetaan, vaikka ilmoitus ei johtaisi tositoimiin, sillä riittää, että ohjeet tai tavanomaiset käytännöt edellyttävät toimiin ryhtymistä.

Perätön vaarailmoitus voi aiheuttaa myös pakokauhua, jolloin ihmisjoukossa voi ilmetä paniikkireaktio. Valheellinen ilmoitus tulipalosta yleisötilaisuudessa voi saada aikaan hengenvaaraa aiheuttavan tungoksen hätäpoistumistiellä.

Perättömästä vaarailmoituksesta rangaistaan vain, jos se on tahallinen teko, jolloin tekijä tietää ilmoituksen melko varmasti aiheettomaksi. Tuottamuksellisena teko ei ole rangaistavaa. Se tarkoittaa, että jos on epävarma havainnostaan, on suotavampaa tehdä hätäilmoitus kuin jättää se tekemättä. Jos vaara on todellinen, ilmoituksen tekemättä jättävä voi saada syytteen pelastustoimen laiminlyönnistä (rikoslain 21 luvun 15 §).

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi