Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt keinoja, joilla parannettaisiin ilotuliteturvallisuutta ja vähennettäisiin ilotulitteista aiheutuvia tulipaloja, melua ja häiriöitä. Selvityksessä ei esitetä kuluttajille luovutettavien ilotulitteiden rajoituksia.

Selvitys tehtiin eduskunnalle, joka edellytti sitä lausumassaan hylätessään vuonna 2022 kansalaisaloitteen ”Rajat räiskeelle”.

Kuluttajilta ei kiellettäisi tavallisimpien ilotulitteiden käyttöä

Työ- ja elinkeinoministeriö ei ehdota uusia rajoituksia kuluttajille luovutettaville luokan F2 ja F3 ilotulitteille. Selvityksen mukaan ei voida tunnistaa tiettyjä ilotulitteita tai tietyn luokan tuotteita, jotka aiheuttaisivat enemmän vaaraa kuin toiset. Nykyisessä lainsäädännössä luokan F2 ja F3 ilotulitteille on asetettu kattavat rajoitukset ja turvallisuusvaatimukset.

Selvityksessä korostetaan, että kaikki ilotulitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttää huolimattomasti, ohjeiden vastaisesti tai esimerkiksi päihtyneenä. Ilotulitteen käyttäjällä on vastuu ilotulitteen käytöstä asianmukaisesti.

Suomessa ilotulitteiden käytön ikäraja on 18 vuotta eikä alaikäisille saa luovuttaa ilotulitteita. Ilotulitteita päätyy kuitenkin alaikäisten haltuun. Selvityksessä peräänkuulutetaan ilotulitteita hankkivien aikuisten vastuuta.

Ilotulitteiden aiheuttamat tapaturmat ja onnettomuudet ovat vähentyneet kymmenen viime vuoden aikana. Seurantaa jatketaan. Muutokset ilotulitteiden käytön rajoittamiseksi ovat mahdollisia, jos tapaturmat ja häiriökäyttäytyminen lisääntyvät.

Uudet rajoituskeinot tietyillä alueilla ja rakennusten lähellä

Selvityksessä esitetään, että melun vähentämiseksi pelastuslaitokset voisivat kieltää yksityisen ilotulitteiden käytön yleisesti tai tietyiltä käyttäjiltä alueella, jossa ilotulitteet aiheuttavat häiriöitä ihmisille tai eläimille. Kieltoa voitaisiin soveltaa esimerkiksi tilanteisiin, joissa ilotulitteita käytetään ilmoituksenvaraisesti toistuvasti tai luonnonsuojelulain mukaisten rauhoitettujen eläinten pesimisaikana. Poliisille esitetään annettavan myös mahdollisuus rajoittaa ilotulitenäytöksiä niiden aiheuttaman häiriön perusteella.

Selvityksessä esitetään myös, että ilotulitteiden käyttö voitaisiin kieltää rakennusten lähistöllä. Tarvittava suojaetäisyys arvioitaisiin erikseen mahdollisen säädösmuutoksen yhteydessä. Näin estettäisiin ilotulitteista aiheutuvia tulipaloja ja häiriöitä, joita aikaisemmat rajoitukset eivät ole olennaisesti vähentäneet.

Uudet rangaistussäännökset mahdollisia

Yksittäiset ihmiset tilaavat ilotulitteita jonkin verran ulkomailta. Tullin haltuun on päätynyt myös luokan F4-tuotteita, jotka ovat kuluttajilta kiellettyjä. Näiden tuotteiden räjähtävää materiaalia voidaan käyttää myös rikollisiin tarkoituksiin. Tällaisten ilotulitteiden tilaamisesta kuluttajille koituvat rangaistukset ovat selvityksen mukaan mahdollisia, mutta säännösten muuttamiseksi tarvitaan lisäselvityksiä.

Jatkotoimet vaiheittain eteenpäin

Ilotulitteiden sääntely perustuu lähinnä kemikaaliturvallisuuslakiin ja kaikkia EU:n jäsenmaita sitovaan pyrotekniikkadirektiiviin (pyroteknisten tuotteiden markkinoilla saattamista koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/29).

Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa, että lainsäädäntöön tehtäisiin tarvittavat muutosehdotukset siltä osin kuin ne ovat pyrotekniikkadirektiivin sallimissa rajoissa.

Lisäksi ministeriö pitää tärkeänä vaikuttaa mahdolliseen pyrotekniikkadirektiivin uudistamiseen, josta EU:n komissio tekee parhaillaan selvitystä. Komission selvitys voi johtaa direktiivin muutoksiin.

Suomi vaikuttaa pyrotekniikkadirektiivin mahdolliseen uudistukseen

Koska kansalliset ilotulitteita koskevat säännökset perustuvat pyrotekniikkadirektiiviin, kaikkia työ- ja elinkeinoministeriön selvityksessä havaittuja puutteita ei voida tehdä kansalliseen lainsäädäntöön. Sen vuoksi selvityksessä esitetään vaikuttamiskohteita mahdollista pyrotekniikkadirektiivin uudistusta silmällä pitäen.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan jotkut luokan F1-luokan ilotulitteet muistuttavat lelua. Ilotulitteita voi päätyä alaikäisten haltuun. Direktiivi ei kuitenkaan mahdollista luokan F1 tuotteiden kieltoa kansallisesti. Direktiivin uudistuksen yhteydessä Suomi voisi tältä osin vaikuttaa direktiivin sisältöön.

Mahdollisen direktiiviuudistuksen yhteydessä Suomi voisi myös esittää, että ilotulitteiden melutaso määriteltäisiin nykyistä alemmalle tasolle. Nykyisin direktiivissä määritelty enimmäismelutaso tuoteluokille F1–F3 on varoetäisyydellä 120 desibeliä. Ilotulitteille voitaisiin esittää enimmäismelutasoa tuoteluokittain.

Verkkokaupasta tilatut ilotulitteet toimitetaan kuluttajille tavallisessa postissa, mikä on vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain vastaista. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita. Lisäksi kuluttajille toimitetaan luokan F4-tuotteita, jotka ovat kuluttajilta kiellettyjä. Selvityksessä esitetään, että komissiota pyydettäisiin tutkimaan, miten ilotulitteiden seurantajärjestelmää voitaisiin kehittää. Mahdollisen direktiiviuudistuksen yhteydessä Suomi voisi ajaa uudistusta, jossa ilotulitteiden siirtoja seurattaisiin vastaavalla tavalla kuin muita räjähteitä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi